Biologische landbouw

op .

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

biologischAfgelopen raadsvergadering hebben we weer uitgebreid gesproken over het Plattelandsbeleid in de gemeente Bladel. Meestal beperkt de discussie tot de intensieve veehouderijen. Het is zeker zo interessant om ook naar andere ontwikkelingen te kijken binnen de voedselproductie.

PRO5 is voorstander van kleinschalige ontwikkelingen waarin de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij gaan voor meer lokaal geproduceerd voedsel en meer aandacht voor biologische landbouw.
De gemeente heeft echter maar weinig instrumenten. De ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de keuzes van de producenten en de consumenten.

Voorzichtig geboden bij nieuw plattelandsbeleid

op .

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

veehouderijOntwikkelruimte voor intensieve veehouderijen en gezondheidsrisico's stonden afgelopen raadsvergadering centraal. Het college heeft ons 11 keuzes voorgelegd, die samen moeten leiden tot nieuw plattelandsbeleid. Een aantal van deze keuzes gingen over de intensieve veehouderij. Voor PRO5 is dat een belangrijk onderwerp, zeker gezien het feit dat onlangs meer bekend is geworden over de relatie tussen veehouderij en gezondheid.

Algemene beschouwingen PRO5

op .

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Gezonde financiële huishouding

wereldPRO5 wil beginnen met te benadrukken dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat onze gemeente een gezonde financiële huishouding heeft, die rust brengt in de begroting en ons in staat stelt keuzes te maken. Met name het gegeven dat vanuit stabiliteit nieuwe ambities ingevuld kunnen worden en eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden vinden, vinden wij een compliment waard aan het college en de organisatie.

MFA Hapert nieuwe kansen voor ontmoeten

2017 wordt een belangrijk jaar in vele opzichten. Het is het laatste jaar waarin de opdrachten die in het raadsprogramma zijn vastgelegd, tot uitvoering kunnen komen. Het is het jaar waarin er een begin gemaakt wordt met een flinke investering in de MFA Hapert om mogelijk te maken dat mensen nog meer dan voorheen, elkaar kunnen ontmoeten, verenigingen de ruimte krijgen, generaties met elkaar in contact komen, jong en oud zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een voorziening die wat kost maar waarvan het de verwachting is dat het maatschappelijk, financieel en ruimtelijk ook heel wat op gaat leveren voor de komende 40 jaar.

Vervolg Egyptische Poort - plek om lief te hebben

op .

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Ik denk wel 's zal ik 's wat denken?
Maar dan denk ik alles is al gedacht

Aan deze zinnen - uit het liedje van Toon Hermans - moest ik denken bij de voorbereidingen van de laatste gemeenteraadsvergadering. De gemeente is namelijk al ruim tien jaar bezig met het maken van plannen in het gebied de Egyptische Poort (het gebied rondom het voormalige buitenzwembad De Smagtenbocht). Om allerlei redenen lukt het de gemeente niet om hier plannen te maken waar een meerderheid van de gemeenteraad het over eens wordt.

Praktijkhuis

op .

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

praktijkhuisDonderdag 10 november vond de begrotingsbehandeling 2017 plaats in de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel was het budget voor het Praktijkhuis. Een aantal maanden geleden was er nog wat twijfel bij sommige raadsleden maar na een werkbezoek aan het Praktijkhuis werd de toegevoegde waarde gezien.

Wat is het Praktijkhuis?

Het Praktijkhuis is een mooi nieuw initiatief dat dit jaar gestart is in de oude Praktijkschool. Het is bedoeld voor inwoners van alle dorpen in de gemeente Bladel die om wat voor reden dan ook niet aan (vrijwilligers)werk komen.