pro5 groepsfoto

Hoe worden mensen ondersteund in onze gemeente?

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

Ambities voor komende vier jaar

De gemeenteraad heeft onlangs het nieuwe beleidskader maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Hierin wordt voor de komende vier jaar verteld wat de ambities van de gemeente op dit gebied zijn en volgens welke principes en uitgangspunten we werken. Ook geeft het beleidskader aan wat we al hebben bereikt en wat we nog willen realiseren. Uiteraard is hier niet genoeg ruimte om een totale samenvatting te geven van het vastgestelde stuk, maar ik wil toch graag wat belangrijke onderdelen met u delen.

wmoWat is maatschappelijke ondersteuning?

Maatschappelijke ondersteuning omvat een diversiteit aan zaken, zoals: bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en ook het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Het gaat ook over van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met een chronische of psychosociale problemen. Tot slot: het bieden van beschermd wonen en opvang. Vanaf 2015 zijn er meer taken voor de gemeente bij gekomen en dat heeft natuurlijk ook uitwerking op de manier waarop we ondersteuning vorm geven. Bovendien willen we nog meer dan voorheen alert reageren op (burger)initiatieven die een bijdrage leveren aan die maatschappelijke ondersteuning.

Mensen onderling kunnen veel voor elkaar betekenen

Een van de belangrijkste 'pijlers' van ons beleid is dat we het zelforganiserend vermogen van inwoners ondersteunen. De meeste mensen willen namelijk graag zelfredzaam zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente, zowel bij het organiseren als het uitvoeren van een aantal aspecten.

Hoe kan de gemeente dit zelforganiserend vermogen van inwoners ondersteunen en wat willen we daarbij bereiken?
Mensen onderling kunnen veel voor elkaar betekenen. In onze gemeente hebben de vele initiatieven in onze dorpen dit ook al bewezen. Door de ondersteuning te intensiveren kunnen mensen nog meer in staat gesteld worden om een goede oplossing voor hun vraag te vinden. Ook kunnen inwoners gezamenlijk meer activiteiten ontplooien in hun eigen buurt of gemeenschap. Het is belangrijk dat mensen zo min mogelijk drempels ervaren om mee te kunnen doen.

De kracht van verenigingen, vrijwilligers, professionals en ... stenen!

De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in het subsidiëren van lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties , die onmisbaar zijn als basisvoorziening in het sociale domein. Daarnaast subsidiëren we natuurlijk professionele organisaties, zoals bijvoorbeeld het welzijnswerk. Zij ondersteunen lokale vrijwilligersinitiatieven samen met onze vrijwilligersondersteuner. Ook spelen de gemeenschapshuizen en steunpunten in al onze dorpen een enorm belangrijke rol bij de infrastructuur die nodig is om een stevig fundament te hebben voor lokale initiatieven, zoals mooie huiskamerprojecten en dienstencentra voor ouderen in onze dorpen. Ook de komende jaren is het van belang dat huidige voorzieningen ondersteund worden en dat er ruimte wordt gemaakt nieuwe voorzieningen in onze dorpen waar iedere inwoner gebruik van kan maken. Burgerinitiatieven worden blijvend ondersteund en versterkt en collectieve voorzieningen gestimuleerd. Zo wordt buurtpreventie bijvoorbeeld verbreed (van veiligheid en leefbaarheid) naar sociale aandacht.

Subsidies zullen worden ingezet om verenigingen te belonen die zich inzetten voor mensen met beperkingen of bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld een lokaal sportaanbod voor mensen met een beperking.

Speciale aandacht voor mantelzorgers

Een groep die speciale aandacht behoeft zijn mantelzorgers. De komende jaren gaan wij werken met een mantelzorgondersteuner om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. In het nieuwe beleidskader hebben wij extra veel aandacht geschonken aan de verschillende manieren waarop wij mantelzorgers gaan ondersteunen.

Technologie en innovatie

Wat zeker ook (meer) aandacht gaat krijgen is technologie en innovatie. Techniek kan een belangrijke rol spelen bij het blijven behouden van de eigen regie. Hierbij werken we uiteraard ook samen met het onderwijs en ondernemers.

Wat als het zelf (even) niet lukt?

Naast het versterken van het zelforganiserend vermogen is het natuurlijk van groot belang dat áls mensen basisondersteuning nodig hebben omdat het om wat voor reden dan ook niet meer goed lukt om zelfstandig of met hulp van de omgeving deel te nemen, zij snel, adequaat en dicht bij huis ondersteund worden. Dat houdt in dat wij bijvoorbeeld zorgen voor onafhankelijke clientondersteuning en een goede afstemming tussen professionals en andere mensen die (als vrijwilliger of mantelzorger) zorg of ondersteuning leveren. Daarnaast zorgen we voor duidelijke informatievoorziening en een herkenbare laagdrempelige toegang tot ondersteuning, het zorgloket.

In gesprek met elkaar in elk dorp

De goede samenwerking met zorgcoöperatie Hoogeloon, Steunpunt de Kloostertuin in Hapert, Informatiepunt Zorg in Casteren en Buurthulp Netersel zorgt ervoor dat vragen vaak dichtbij huis beantwoord kunnen worden.

Dat brengt mij bij het volgende. Om ervoor te zorgen dat mensen in alle dorpen goed geïnformeerd blijven over de mogelijkheden van ondersteuning, ga ik de komende maanden in elk dorp in gesprek met mensen over het nieuwe beleidskader. Zo kunnen de grote lijnen uitgelegd worden, maar kan er ook gekeken worden naar de concrete relaties met het eigen dorp of de initiatieven die daar zijn.
Als PRO5-wethouder hecht ik er grote waarde aan om zoveel mogelijk op dorpsniveau de relatie te leggen met het gemeentelijk beleid. Het in gesprek gaan met inwoners over de diverse thema's, het beantwoorden van vragen en het 'ophalen van goede ideeën' is pure noodzaak. Zonder dat worden beleidsstukken papieren tijgers en zijn ze niet gebaseerd op wat er werkelijk nodig is.

De data van de bijeenkomsten kunt u hier op de website van de Gemeente Bladel vinden.

Hopelijk tot ziens!
Joan Veldhuizen
Wethouder

 

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart