pro5 groepsfoto

Algemene beschouwingen PRO5

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Gezonde financiële huishouding

wereldPRO5 wil beginnen met te benadrukken dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat onze gemeente een gezonde financiële huishouding heeft, die rust brengt in de begroting en ons in staat stelt keuzes te maken. Met name het gegeven dat vanuit stabiliteit nieuwe ambities ingevuld kunnen worden en eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden vinden, vinden wij een compliment waard aan het college en de organisatie.

MFA Hapert nieuwe kansen voor ontmoeten

2017 wordt een belangrijk jaar in vele opzichten. Het is het laatste jaar waarin de opdrachten die in het raadsprogramma zijn vastgelegd, tot uitvoering kunnen komen. Het is het jaar waarin er een begin gemaakt wordt met een flinke investering in de MFA Hapert om mogelijk te maken dat mensen nog meer dan voorheen, elkaar kunnen ontmoeten, verenigingen de ruimte krijgen, generaties met elkaar in contact komen, jong en oud zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een voorziening die wat kost maar waarvan het de verwachting is dat het maatschappelijk, financieel en ruimtelijk ook heel wat op gaat leveren voor de komende 40 jaar.

Minder auto's, meer groen in centrum

In Bladel wordt aan de slag gegaan met de centrumvisie. Dat vinden wij een goede zaak. Wij zullen de uitvoering echter op de voet volgen omdat wij nog niet overtuigd zijn van de ruimte en veiligheid die uiteindelijk geboden gaat worden aan fietsers en voetgangers. De auto te gast in een winkelgebied zou voor ons een uitgesprokener beeld mogen krijgen. De benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen zijn ons inziens niet onderbouwd en de mogelijke uitbreiding van groen moet wijken voor auto's. Daarentegen verwachten we dat de gedane investering een belangrijke bijdrage levert voor het winkelhart wat Bladel uitstraalt.

Praktijkhuis: waar talenten een kans krijgen

Een nieuwe ontwikkeling in onze gemeente is het Praktijkhuis. We hebben tijdens het werkbezoek een goede indruk gekregen van de functie de het moet gaan krijgen, namelijk een plek waar mensen aan hun competenties kunnen werken om zo hun afstand tot de arbeidsmarkt of andere vorm van daginvulling te verkleinen. Voor PRO5 is dit van groot belang omdat we denken dat dit bijdraagt aan een belangrijke PRO5 gedachte dat niemand tussen het wal en schip mag vallen en dat ieder mens even belangrijk is. Er is creativiteit en innovatie nodig nu een aantal taken bij de gemeente is komen te liggen, de instroom naar WVK van overheidswege ingeperkt is en de druk opgevoerd wordt om mensen aan de slag te laten gaan bij reguliere werkgevers. Wat ons betreft is het Praktijkhuis een voorziening die daarbij heel goed ingezet kan worden.

Een warm hart voor vluchtelingen

Vorig jaar hebben wij laten blijken dat Bladel mensen in nood een warm hart toedraagt, door de enorme inzet die gepleegd is bij het organiseren van een succesvolle crisisnoodopvang voor vluchtelingen. PRO5 hecht er groot belang aan dat wij met een net zo'n warm hart statushouders, oftewel mensen die gevlucht zijn voor geweld en die in Nederland mogen blijven, een permanente plek gunnen in onze gemeente. Dat wij niet alleen zorgen voor fatsoenlijke huisvesting maar ook dat wij bijdragen aan een sfeer waar deze nieuwe mensen zich thuis en welkom voelen.

Out-of-the-box bij de Egyptische Poort

Een ander belangrijk onderwerp in 2017 is de ontwikkeling van de Egyptische Poort. Wij zijn uitgedaagd door het college om out-of-the-box te denken en op verschillende manieren naar dit gebied te kijken. PRO5 gaat graag terug naar de basis, en vraagt zich af welke doelen straks gediend gaan worden met de ontwikkeling van dit gebied en voor welke financiering gekozen wordt. De dekking slechts zoeken bij woningbouw is namelijk nauwelijks out-of-the-box te noemen. Het zoeken naar alternatieven lijkt ons een mooie aanvullende opdracht, in plaats van te blijven hangen in oude denkrichtingen. PRO5 wil dat de Egyptische Poort een plek wordt om lief te hebben.

Gezondheid met stip op 1!

2017 zal voor PRO ook staan in het kader van gezondheid van inwoners waarbij komend jaar ook het lokaal Gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd. Hoe die gezondheid het best beschermd kan worden laten wij graag aan deskundigen over, zoals bijvoorbeeld huisartsen, specialisten, de GGD en de RIVM. Nu steeds meer de relatie gelegd wordt tussen gezondheidsrisico's en veehouderij, willen wij voorkomen dat we besluiten nemen waarvan we de gezondheidsrisico's niet kunnen overzien. Wij zijn ons ervan bewust dat het inperken van risico's of besluiten uitstellen vanuit voorzorg, soms op gespannen voet kan staan met de wens van individuele ondernemers die willen uitbreiden.

PRO5 voor behoud voorzieningenniveau

Wij zijn trots op het voorzieningenniveau in onze dorpen, zoals bijvoorbeeld de gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Daar moet blijvend in geïnvesteerd worden, ook voor komend jaar. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en die laagdrempelig zijn. Deze voorzieningen stellen mensen bovendien in staat om zelf initiatieven te ontplooien, die bijdragen aan de sociale cohesie. De bibliotheek is in toenemende mate niet alleen een plek waar boeken geleend kan worden maar zij spelen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van baby's en peuters, ze zijn een kennisbank voor mensen die met dementie te maken krijgen, een plek waar anderstaligen terecht kunnen en zij hebben relaties met zorgcentra en scholen. Wij hechten daarom veel waarde aan onze bibliotheek.
Voor wat betreft de gemeenschapshuizen is het natuurlijk zo dat in 2017 Den Herd toekomstbestendig gemaakt gaat worden en we gaan koersen op een sluitende exploitatie. Daartoe hebben we de opdracht gegeven aan het college. We vertrouwen erop dat de portefeuillehouder dit oppakt in goede samenwerking en afstemming met het bestuur van den Herd.

Wat wil de jeugd op het gebied van cultuur?

PRO5 is groot voorstander van culturele vorming. Muziek, toneel en dans is daarbij erg belangrijk. We vinden dan ook dat we er alles aan moeten doen om dit laagdrempelig en interessant te houden voor de doelgroep. We zijn dan ook blij dat er een vervolgonderzoek komt naar de behoefte van de jeugd op dat gebied. Met die uitkomsten kan de raad beter sturen op subsidiering van die zaken die jongeren belangrijk en aantrekkelijk vinden.

muntjesZorggeld gaat naar zorg

Vanuit de Rijksoverheid zijn er veel veranderingen binnen het sociaal domein in gang gezet de afgelopen jaren. Dit heeft veel effect gehad op mensen in onze gemeente die het niet zo breed hebben of die chronisch ziek zijn. PRO5 vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om die mensen in beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

In 2016 is er hard gewerkt om mensen de zorg en ondersteuning te geven die nodig was. Wij denken dat de gemeente Bladel daarin geslaagd is en zijn daar trots op. Het feit dat niet al het beschikbare budget is ingezet zegt wat ons betreft helemaal niet dat er mensen geen zorg hebben gekregen. Wel vinden wij het belangrijk dat ook in 2017 door het college eventuele knelpunten binnen het sociaal domein snel opgepakt worden en indien nodig het beleid gewijzigd wordt. Het is daarom zeer belangrijk dat het niet ingezette budget beschikbaar blijft voor die mensen die dat nodig hebben, namelijk in de reserve sociaal domein. Wij zullen onszelf daar steeds voor blijven inzetten. Voor ons staat voorop dat iedereen de zorg en ondersteuning moet krijgen die nodig is.

Kempencommissie / samenwerking

Doordat de gemeente steeds meer belangrijke taken van de rijksoverheid en provincie overneemt (denk aan taken op het gebied van jeugd, werk, zorg, milieu, handhaving) is het voor een gemeente van onze omvang een absolute noodzaak om samen te werken met andere gemeenten in de Kempen, en soms daarbuiten. PRO5 neemt daarbij als uitgangspunt dat de
dienstverlening voor de inwoners laagdrempelig en zo goed mogelijk moet zijn. Verdergaande samenwerking kan daarbij een middel zijn maar geen doel op zich.

Afsluiting

Samenvattend mogen we constateren dat we het afgelopen jaar veel hebben bereikt en dat we een goed politiek fundament hebben om de veranderingen, kansen en investeringen voor 2017 met vertrouwen tegemoet mogen zien.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart