PRO5 groepsfoto site

Algemene Beschouwingen Begroting 2022

Algemene Beschouwingen PRO5 - Begroting 2022 

Op 4 november 2021 vond de behandeling van de begroting van volgend jaar plaats, in de gemeenteraadsvergadering. 
Namens PRO5 heeft fractievoorzitter Hugo Maas de algemene beschouwingen gedaan. 

Via lees meer kun je onze Algemene Beschouwingen lezen. 

Wil je de vergadering liever terugluisteren, doet dan dan via deze link. https://bladel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0becae32-a542-42ad-8601-8139307be97a


Voorzitter,

Naar aanleiding van de voorliggende conceptbegroting werp ik namens PRO5 graag een blik op hoe we er als gemeente Bladel nu voor staan.

De financiële doorkijk die deze begroting geeft, laat ons zien dat we er als gemeente goed doorheen spartelen. We kunnen, door tonnen extra vanuit het Rijk, tevreden zijn met het resultaat dat er onder de streep staat. Toch voorzitter, laat dat juist ook zien hoe grillig het kan zijn.

Waait er een nieuwe wind in Den Haag, of moet er worden bezuinigd om de negatieve economische effecten van de Corona-pandemie voor te blijven? Als de geldkraan wordt dichtgedraaid, en we hebben vorig jaar allemaal gevoeld dat dat zomaar kan gebeuren. Dan gaan we dat direct voelen en dan is het maar zeer de vraag of in Bladel de afgelopen jaren de juiste keuzes zijn gemaakt.

Doen we bijvoorbeeld wel genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft? NEE.

Het lukt ons alleen maar om te bouwen in traditionele woonwijken die per huis  steevast meer kosten dan het maximum dat we, bijvoorbeeld voor starters, zelf hebben gesteld.  Dit college maakt geen enkele aanstalten om met effectieve experimenten of kleinschalige, tijdelijke wooneenheden, bijvoorbeeld Tiny Houses die problematiek op te lossen. Terwijl de inwoners van Bladel en daarom de raad in deze zaal er om blijft schreeuwen.

Doen we genoeg aan het intrinsiek en volwaardig betrekken van onze inwoner? NEE
We hebben in de afgelopen periode te vaak gezien dat het fout ging in communicatie tussen de gemeente en inwoners, initiatiefnemers, ondernemers of omwonenden. Als PRO5 zien we daar een kans! Een nieuwe, bewezen manier om inwoners volwaardig te betrekken: Een Burgerberaad. Gelote burgers, die een afspiegeling zijn van de hele gemeente en met hun advies of zelfs een politiek mandaat de besluitvorming verrijken.  Succesverhalen uit binnen en buitenland maken dat wij vinden dat we een pilot moeten draaien met een dergelijk burgerberaad. We dienen daarover een motie in.

Een wijze om betrokkenheid te stimuleren en waarderen is het bijdragen aan succesvolle en gewenste burgerinitiatieven. We zien een ontwikkeling van initiatiefnemers die van gemeentelijke  sportparken een ‘Activiteitenpark’ willen maken, in Netersel en Casteren neemt dit al concrete en uitvoerbare vormen aan. Wij juichen dit soort ontwikkelingen ontzettend toe en vinden dat de gemeente daarin een versnellende en ondersteunende rol moet vervullen, dit zullen we onderschrijven met een motie over de situatie in Netersel.

Doen we genoeg om de transitie van ons buitengebied en de weg naar circulaire veehouderij te plaveien? NEE.

Onlangs gaf wethouder D’Haens nog aan dat een discussie over dieraantallen volgens hem een heilloze weg is. Wij vinden het onverteerbaar dat onze gemeente zich zo weinig rekenschap geeft van de bewustwording en maatschappelijke onrust die op dit thema leeft. Een paar jaar geleden voelden de leden en wethouder van PRO5  zich nog een roepende in de woestijn, maar het maatschappelijke debat en draagvlak hierover groeit zodanig dat we als Raad van Bladel onze ogen niet meer kunnen sluiten.

Laat duidelijk zijn dat PRO5 geen heil ziet in het huidige systeem waarin een toename van het aantal dieren per bedrijf de enige uitweg lijkt,  en waarin de gemeente Bladel met het huidige college ruim baan aan groei blijft geven.

Deze keuzes en richting veroorzaaken gezondheidsproblemen, zijn schadelijk voor het milieu, en zorgen voor stank en overlast. Met wat nieuwe technieken, meer vee en fabrieken om de enorme hoeveelheid mest weg te werken komen we er niet. Het roer moet echt om, naar kleinschalige en biologische bedrijven. Een (financieel) gezond alternatief voor boeren, dus zonder negatieve effecten voor de omgeving of het dierenwelzijn.

Doen we wel genoeg voor een eigentijdse cultuurbeleving voor jong en oud en bewustwording van cultuur historische waarde? NEE.
Al twee jaar hameren we op de noodzaak voor een nieuwe gemeentelijke rol in cultuurbeleving voor jeugd.  In antwoord op onze vragen hierover zegt het college dat bij Cultuur de focus heel erg lag op de nieuwe samenwerkingsafspraken. Er wordt dus wel over gepraat, maar er wordt nog niks vernieuwends gedaan.

Ons cultuurbeleid bestaat nu nog hoofdzakelijk uit het subsidiëren van verenigingen en leerlingen die lessen volgen. Het verbaasd ons dan ook dat de wethouder geen gehoor geeft aan het verzoek van de gezamenlijke muziekverenigingen om te voorkomen dat ouders het subsidie bedrag waar ze recht op hebben moeten voorschieten.

Omdat wij vinden dat Culturele en muzikale vorming nooit een rijkelui’s voorrecht mag zijn en dat ons subsidiebeleid erop gericht moet zijn, dat iedereen kan deelnemen aan cultuureducatie dienen we een motie in om de werkwijze van uitbetalen toch aan te passen.

Dit neemt de financiële drempel van het voorschot weg en kost de gemeente geen extra geld.

Voor wat cultuurhistorische waarde betreft, werd bijvoorbeeld door het college gezegd dat dit geen onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling van de Hoeve in Netersel, terwijl er zulke rapporten liggen over het cultuurhistorische belang van die weg. Wij zullen daar als PRO5 wel degelijk scherp op blijven en aan blijven toetsen.

Doen we bijvoorbeeld wel genoeg voor het klimaat en de energietransitie? NEE.
Door de recente uitspraak van de Raad van State over het geplande Windpark aan de Pals hebben we een flinke streep zien gaan door de weinige bronnen van groene en duurzame energie in onze gemeente. We moeten ons realiseren dat we met het vaststellen van de ambitie er nog lang niet zijn.  Het is niet makkelijk, we zijn de laatste die dat zouden beweren, maar het is noodzakelijk dat we de dilemma’s niet uit de weg gaan.

Voorzitter, graag wil ik nog even stil staan bij twee zaken in de begroting die ons tegen de borst stuiten. Beide hebben geleid tot een amendement.

De raad heeft op 8 juli van dit jaar geen besluit genomen over het voorstel waarop de subsidie van jaarlijks €150.000 voor de exploitatie van het binnenzwembad op de Egyptische Poort is gebaseerd. Geen besluit genomen, omdat er teveel aan het voorstel schortte. Toch wordt er nu op basis van een onbesproken voorstel structureel geld beschikbaar gesteld in de begroting. PRO5 is van mening dat daar dubbele signalen vanuit gaan en het niet bijdraagt aan betrouwbare politieke besluitvorming.

Wij vinden het bijzonder onverstandig om een specifiek bedrag te oormerken voor een beperkt onderdeel van het totale uitwerkingsplan Egyptische Poort waar door de raad al jaren zonder resultaat om gevraagd wordt. 

Laat duidelijk zijn: de ontwikkeling van de Egyptische Poort heeft prioriteit en mag geld kosten, maar is zoveel breder dan alleen de realisatie van een binnenzwembad, waar nu alleen geld voor vrij wordt gemaakt.

Precies omdat de ontwikkeling zoveel breder is, willen we als raad een integraal uitwerkingsplan zodat we op basis daarvan de juiste keuzes kunnen maken en ons gemeentelijk budget kunnen verdelen. Het lijkt nu namelijk alsof exploitatiesubsidie voor een commerciële partij de enige mogelijkheid is om een binnenzwembad te realiseren, wij denken daar echt anders over en vinden dat de raad zich daarover moet uitspreken.

Wij zullen daarom een amendement indienen om de bedragen die zijn opgenomen in de begroting niet alleen te bestemmen voor een binnenzwembad, maar voor ‘DE INTEGRALE ONTWIKKELING EGYPTISCHE POORT INCLUSIEF BINNEN ZWEMBAD’.

Ons tweede amendement gaat over het Praktijkhuis: Tijdens alle algemene beschouwingen in deze raadsperiode hebben we als PRO5 stil gestaan bij de meerwaarde en kracht van de belangrijke Praktijkhuis.

Het bevalt ons dan ook totaal niet dat, vooruitlopend op de evaluatie van het praktijkhuis, de locatie: zijnde de praktijkschool al als verkocht in onze boeken wordt opgenomen.

Wat ons betreft voorziet de plek waar het praktijkhuis nu zit in een heel belangrijke behoefte! Het is een centraal gelegen locatie, die de laagdrempelige inloopfunctie letterlijk handen en voeten geeft.

We begrijpen dat het nieuwe gemeenschapshuis op de markt een multifunctionele invulling krijgt, maar het wordt een state-of-the-art plek, wat ons betreft een plek die zich leent voor gevestigde verenigingen en organisaties.  Een luxe en chique gebouw.

Het praktijkhuis is juist een locatie waar geexperimenteerd kan worden, en waar wat PRO5 betreft een brede sociale functie in thuis hoort. Een plek om jezelf, mede bladelnaren en je eigen participatiekansen te ontdekken en te verkennen, en om het simpel te zeggen: een plek met modder op de muur, of verf in je haar.

Ons amendement gaat er daarom over dat wat ons betreft niet gerekend mag worden met de opbrengst van de praktijkhuis-locatie. .

Tot slot voorzitter, de combinatie die we zien, van de goed gevulde gemeentelijke portemonnee enerzijds en de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart anderzijds maken dat 2022 een jaar wordt van nieuwe kansen.

Wij zullen alles op alles zetten om in het komende jaar de verschuiving te maken

  • van investeren in prestigeuze plannen, mooie woorden en instagramwaardige-plaatjes.
  • Investeren in de inwoners, in veilige en nabije voorzieningen, laagdrempelige ondersteuning

Dankjewel, voorzitter.

Fractie PRO5, 4 november 2021

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart