PRO5 groepsfoto site

PRO5, gevestigd aan Veilig Oord 63, 5531XD te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
PRO5
Veilig Oord 63
5531XD Bladel 
 
Rob Beeren is de Functionaris Gegevensbescherming van PRO5. Hij is te bereiken via info@pro5.nu
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
PRO5 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Leden:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Postcode/woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoon
- E-mailadres
- Lidmaatschap landelijke partij
- Rekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 
Donateurs:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Postcode/woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoon
- E-mailadres
- Rekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden:
- E-mailadres
- IP adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pro5.nu, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PRO5 gebruikt gegevens van leden om het lidmaatschap te registreren, om lidmaatschapsgeld te kunnen innen. Gegevens worden gebruikt door het bestuur en de ledenadministratie voor organisatorische doeleinden. Telefoonnummers en emailadressen kunnen worden gedeeld met andere leden en fractieleden, voor organisatie van bijeenkomsten en het doen van medelingen in het belang van de vereniging. Gegevens worden niet gedeeld aan externe partijen, tenzij specifiek medegedeeld. PRO5 zal gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken of met derden delen, tenzij specifiek vooraf gevraagd.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
PRO5 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRO5) tussen zit. PRO5 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
Mailchimp - voor het verzenden van nieuwsbrieven
Banksysteem - voor het verwerken van de incassoopdracht
Excel - voor het bijhouden van de ledenlijst
Dropbox - voor het bijhouden van documentatie/notulen/ledengegevens en lidmaatschapsverklaringen
DirectAdmin - voor het verzamelen van mailadressen in de maillijsten
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PRO5 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 2 jaar voor alle gegevens, nadat het lidmaatschap beeindigd wordt. Voor de maillijst worden de gegevens verwijderd zodra men zich afmeld van de lijst. Dit kan een gebruiker zelf doen.
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
PRO5 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PRO5 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PRO5 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRO5 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pro5.nu.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
PRO5 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PRO5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pro5.nu

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart