PRO5 groepsfoto site

Algemene beschouwing PRO5

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Begroting 2016: PRO5 ziet kansen!

Nieuwsbrief 8 MarcelOp 5 november 2015 hebben we een beschouwing gegeven over de gemeentelijke begroting van 2016. Een beschouwing waarin we onze mening geven over de begrotingsplannen van het College. U leest in de beschouwing dat PRO5 een bruisende partij is die zich blijvend inzet voor duurzame oplossingen, menselijkheid en samenwerking.

Tevreden constateren wij dat de meerjarenbegroting tot en met 2019 sluit met een positief saldo en dat ons weerstandsvermogen (algemene reserve) voldoende is om de risico's te dekken. We hebben echter nog een deel van ons raadsprogramma niet financieel vertaald. Van een aantal ontwikkelingen zijn de precieze kosten nog niet bekend. De vele p.m.posten kunnen gevolgen hebben op het uiteindelijke resultaat.

Aan een aantal zaken willen we aandacht schenken omdat ze voor PRO5 extra belangrijk zijn of omdat we een kritische kanttekening willen plaatsen.

Voor wat betreft Woningbouw kijkt PRO5 uit naar de nieuwe woonvisie. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente mogelijkheden en kansen benut om te sturen in het voorzien van de woonbehoefte van huidige en toekomstige inwoners. Het is nu tijd om het begrip zorgwoning en starterswoning te herijken zodat deze termen eenduidig worden voor particuliere initiatieven. Wij staan voor duurzame en sociale oplossingen. Dus: bij de woonvisie aandacht voor bouwen en wonen voor de juiste doelgroep maar ook voor inbreiding op de juiste plek. Hiervoor is een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk en een duidelijke rol van de gemeente.

Wij vinden het goed dat de volgende stap naar het verder scheiden van afval is gezet. Dat is goed voor het milieu. De inwoners plukken daar in 2016 nog niet voldoende de financiële vruchten van. In 2017 gaan wij er vanuit dat de vervuiler echt betaalt en dat goed gedrag ook financieel beloond wordt.

Volgens de toekomstvisie is duurzaamheid in onze gemeente vanzelfsprekend. Wij gaan ervan uit dat dit in 2016 waar gemaakt wordt en zullen daar evaluaties en nieuwe voorstellen aan toetsen.

In 2016 wordt een belangrijke beleidskader geëvalueerd: de Plattelandsnota. Er komt in 2016 meer zicht op de hopelijk behaalde resultaten op het gebied van vermindering van overlast door intensieve veehouderijen. Voor Pro5 blijft een gezonde leefomgeving een belangrijk aandachtspunt zoals ook geprioriteerd in het lokaal gezondheidsbeleid.

Het sociale domein heeft een belangrijkere plek gekregen in de begroting dan voorheen. Dit heeft te maken met alle nieuwe taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk budget met veel risico's maar ook met veel kansen. PRO5 is tevreden met de manier waarop de invoering tot dusver verlopen is in onze gemeente. Wij verwachten dat 2016 een jaar zal worden waarin binnen het sociale domein enerzijds vernieuwd wordt en anderzijds dat er gezorgd wordt voor stabiliteit. PRO5 vindt het namelijk belangrijk dat mensen die door een beperking ondersteuning nodig hebben op fundamentele zorg kunnen rekenen.

Onze grootste zorg ligt op het gebied van arbeidsparticipatie. Voor mensen die voorheen bij bijvoorbeeld de WVK terecht konden, is de weg afgesloten door maatregelen vanuit de rijksoverheid. In 2016 zullen de krachten met ondernemers en het onderwijs nog meer dan in 2015 gebundeld moeten worden om ervoor te zorgen dat mensen de ondersteuning en het werk krijgen die bij hen past. De expertise van de WVK mag niet verloren gaan.

Ook in 2016 vinden wij het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in mensen. Dat is nóg meer dan voorheen nodig om ervoor te zorgen dat in alle vijf de dorpen mensen mee kunnen blijven doen, met of zonder beperking. Voorzieningen zoals gemeenschapshuizen en andere ontmoetingsplekken zijn daarbij van groot belang. Wij ondersteunen vernieuwende initiatieven om meer mensen mee te laten doen zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen die in de begroting genoemd worden m.b.t. de oude praktijkschool.

Dat brengt ons naar de ontwikkeling van een nieuwe MFA in Hapert, waarvoor in deze begroting een indicatie van de budgettaire lasten opgenomen zijn. In december komt dit onderwerp uitgebreid terug in de gemeenteraad. Wij zullen dan kritisch beoordelen of er in 2016 gestart kan worden met de voorbereidingen. Een nieuwe MFA in Hapert biedt kansen om diverse functies te combineren en zo een ontmoetingsplek te creëren die mensen nog meer met elkaar verbindt op het gebied van cultuur, onderwijs, opvang en educatie. Wij zijn voorstander van deze nieuwe ontwikkeling in verband met de leefbaarheid binnen het kerkdorp. We zullen in december bepalen of de te maken kosten in verhouding staan tot de verwachte maatschappelijke opbrengsten.

PRO5 is groot voorstander van samenwerking en dus ook van Kempensamenwerking. Liefst zouden wij zien dat de vorm van samenwerking, of dat nu ambtelijk of bestuurlijk is, afgestemd is op de dienstverlening waar inwoners het meeste baat bij hebben. De samenwerking op vier beleidsterreinen moeten resulteren in een nog verdere verbinding tussen de Kempengemeenten.

Tot slot merken wij op dat in de begroting 2016 geen aandacht besteed is aan het feit dat er nu en in komende jaren een beroep gedaan wordt op onze verantwoordelijkheid en menselijkheid. Het gaat hier over de opvang van mensen die in hun eigen land geen veilig onderkomen meer hebben. PRO5 heeft hier aanleiding in gevonden om een dringend verzoek richting College te doen. Deze motie over vluchtelingenopvang wordt later deze vergadering ingediend en toegelicht.

Samengevat zal 2016 echt een jaar worden waarin we elkaar nodig hebben om te blijven geloven in mogelijkheden en kansen. Onze toekomst zal steeds sneller veranderen. Hiervoor zullen we traditionele normen en waarden opzij moeten zetten om de eigentijdse problemen aan te kunnen. Toekomstgericht betekent investeren in mensen, investeren in samenwerking zowel in gemeente Bladel als in de Kempen. Zodat "Samen-leving" ook echt met elkaar "Samen-leven" is.

 

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart