pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

PROgramma 2014-2018

INVESTEREN IN MENSEN

pdfDownload hier het verkiezingsprogramma (PDF)

Inleiding

PRO5 is een positieve partij. Onze naam zegt het al, we geven zo veel mogelijk aan waar we vóór zijn. Omdat we geloven in de kracht van mensen. We zetten ons er voor in, die kracht te benutten en te bevorderen. Juist in tijden van crisis, bezuinigingen, ontslagen, onzekerheden, belastingen, veranderingen...... logisch dat er heel wat geklaagd wordt en dat het vertrouwen in de politiek, in banken, in een mooie toekomst, daaronder lijdt.
In onze ontevredenheid verliezen we nog wel eens uit het oog dat er om ons heen ook zoveel mooie dingen gebeuren! En de meest succesvolle en originele ideeën komen vaak van de mensen zelf. Daar waar mensen samenkomen, ontstaan nieuwe verbindingen en worden er oplossingen gezocht voor problemen die onoplosbaar leken. PRO5 gelooft in de kracht en de wijsheid van onze inwoners. Wij weten dat in ieder dorp goede en betaalbare zorg en ondersteuning, onderwijs, sport, woonruimte, ontmoetingsplekken, cultuur en groene ruimte mogelijk is en blijft. Wij weten ook dat we daar alleen samen voor kunnen zorgen.

Daarom maakt PRO5 een duidelijke keuze: investeren in mensen.

Geef mensen de kans om iets op te pakken, om te vernieuwen, om eens iets geks voor te stellen. Wij willen een gemeente die open staat en ruimte geeft aan mensen, hun ideeën serieus neemt en deze ondersteunt waar nodig. Zeker als iedereen daar iets aan heeft. Want PRO5 wil geen schijnoplossingen, maar echte duurzame toekomstbestendige oplossingen, door inwoners, jong en oud, bedacht en gedragen.

We gaan het samen doen!

Die bundeling van krachten, daar geloven wij in, en dat is precies hoe PRO5 is ontstaan. Actieve leden van de lokale GroenLinks / PvdA waren de initiatiefnemers, en zochten naar vernieuwing en verbreding. Inmiddels hebben ook anderen de weg naar het sociale, solidaire en duurzame gedachtegoed van PRO5 gevonden. Geen oude wijn in nieuwe zakken, maar een nieuwe lokale, dorpsgerichte partij die nieuwe mensen van harte verwelkomt, en op zoek gaat naar de kracht van de eenvoud en innovatie!

Waar gaan we naar toe?

Dat hebben wij vastgelegd in dit programma. Niet alles in beton gegoten omdat wij geloven in de kracht en creativiteit van onze inwoners. Samen met een gemeente die het beste naar boven haalt en aansluit waar nodig. De kernwaarden van PRO5 zijn sociaal, solidair en duurzaam. Omdat wij denken dat ieder dorp en ieder mens in onze gemeente anders is, willen wij niet iedereen over één kam scheren. Naast een korte beschrijving van onze 'kernwaarden' geven wij per dorp aan waar we - in elk geval - samen met de inwoners concreet aan zouden willen werken. U vindt deze visie per dorp na de algemene uitgangspunten
Hieronder eerst de algemene uitgangspunten van PRO5


Samen een sterke gemeente

Een gemeentelijke organisatie waar je makkelijk terecht kan, zonder rompslomp of ingewikkelde taal. Dat is wat wij willen. Of beter nog: ambtenaren die minder in het gemeentehuis te vinden zijn en meer naar de mensen toe komen. Meedenken en ondersteunen bij kleine of grote initiatieven die ontstaan in de dorpen. Met een bestuur dat professioneel is, met een open houding naar de diversiteit en krachten van alle mensen in onze gemeente.
Een organisatie die communiceert met mensen op een manier die werkt. Niet achteraf, maar zoveel mogelijk voordat beslissingen genomen worden. Dorpsondersteuners en wijkteams kunnen helpen om antwoorden op vragen te vinden. Wij hebben geen pasklare oplossingen, maar gaan met inwoners op zoek naar wat past bij het dorp.

Sociale wijkteams

Inmiddels zijn er in alle dorpen in de gemeente buurtpreventieteams. Doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden en voorkomen. PRO5 ziet mogelijkheden om op een zelfde wijze (sociale) buurtteams te organiseren en ondersteunen. Per dorp of buurt kan dit verschillend samengesteld worden, uitgaande van wat er al is, en waar behoefte aan is. De sociale wijkteams staan dicht bij de mensen, kunnen vragen makkelijk beantwoorden of weten de weg. Zo hoeven problemen die eenvoudig op te lossen zijn niet groter te worden dan nodig. Vanuit deze wijkteams kunnen ook bijvoorbeeld klussen / boodschappendiensten georganiseerd worden, of andere vormen van zorgen voor elkaar. In de kleinere kernen wordt er al vaak zo gewerkt, zonder dat men het nu wijkteams noemt. In Casteren wordt er in de winter bijvoorbeeld zout gestrooid op essentiële voetpaden. De gemeente stelt een container beschikbaar met zout en de inwoners maken zelf de looppaden schoon.

Ontmoetingsplekken voor jong en oud

In alle dorpen zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. Waarom? Omdat daar gespeeld, geleerd, gezorgd, geflirt, gebiljart, gesport, gezongen, gedanst, muziek gemaakt, gegeten en gedronken wordt. En nog veel meer! Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, steunpunten, bibliotheek, sportvelden en scholen omdat ontmoetingen tussen mensen bij ons voorop staan.

Sport, cultuur en leren

Sport, cultuur en onderwijs vinden wij van onschatbare waarde! Sporten in teamverband versterkt de sociale band in een dorp. Het leert jongeren om met elkaar samen te werken en zorgt ervoor dat de vrijwilligers rond de sportvereniging een waardevolle invulling van hun vrije tijd hebben en tegelijk andere dorpsgenoten ondersteunen. Leren doe je overal, dus niet alleen in de klas. Boeiende exposities over archeologie, avontuurlijke bospaden, kunstroutes, mooie muziek, spetterende evenementen, toneelstukken. PRO5 ondersteunt die diversiteit aan creatieve uitingen die leerzaam en leuk zijn. Er zijn veel mooie verbindingen te maken, zoals jong en oud, cultuur en zorg, onderwijs en milieu/natuur.

Samenwerking in de Kempen en daarbuiten

Doordat de gemeente steeds meer belangrijke taken van de rijksoverheid en provincie overneemt (denk aan taken op het gebied van jeugd, werk, zorg, milieu, handhaving) is het voor een gemeente van onze omvang een absolute noodzaak om samen te werken met andere gemeenten in de Kempen, en soms daarbuiten. PRO5 neemt daarbij als uitgangspunt dat de dienstverlening voor de inwoners dichtbij en zo goed mogelijk moet zijn. Samenwerking moet hier aan bijdragen anders heeft het geen meerwaarde. De komende jaren zal er veel gesproken worden over de (on)mogelijkheden en kansen van ambtelijke en bestuurlijke samenwerking en samenvoeging. PRO5 laat zich altijd leiden door de inhoud, en maakt keuzes op basis van verbetering van dienstverlening aan onze inwoners.

Communicatie

Naast het zo goed mogelijk betrekken van de inwoners bij alles wat er speelt in de gemeente, is het ook de taak van de gemeente om de inwoners te informeren over die zaken die actueel zijn. Denk daarbij aan het vernieuwen van wegen, het opnieuw inrichten van speelplekken, het bouwen van nieuwe huizen en het aanplanten van nieuw bos. Daarnaast is het van belang om actiever te informeren over gemeentelijk beleid wat vernieuwd wordt.
PRO5 stelt voor om hierover per kwartaal een aantrekkelijke brochure te laten verschijnen waarin inwoners, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad vertellen over zaken die actueel zijn in de gemeente. Die informatie zal soms zakelijk zijn maar die mag ook best een persoonlijke inkleuring krijgen. Dat komt de leesbaarheid alleen maar ten goede.
Op dorpsniveau wil PRO5 initiatieven van een eigen website verder ondersteunen, de papieren dorpsblaadjes zullen hiermee moeten samengaan. Uiteraard zal een papieren versie voor diegenen die geen internet of computer hebben mogelijk blijven. De lokale informatievoorziening is echter wel de verbinding tussen de verschillende verschijningsvormen.


Zorgen over bezuinigingen

Veel mensen vragen zich af wat de gevolgen van de nieuwe bezuinigingen in de zorg zijn. Blijft de zorgboerderij nog wel bestaan? Krijgt mijn autistische kind straks nog wel de begeleiding die nodig is? Van wie krijg ik straks zorg? Waar kan ik terecht met dementie? Het zijn onzekere tijden en dat is des te meer reden om ervoor te zorgen dat er echte sociale (en solidaire!) keuzes gemaakt worden. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en begeleiding / ondersteuning van mensen die zonder dat niet goed mee kunnen doen.
Niemand zit te wachten op ingewikkeld gedoe als het niet goed met je gaat, als je eenzaam bent, geen geld hebt, of korte of langere tijd hulp nodig hebt. Dan wil je dat er geluisterd wordt en dat iemand je vertelt waar je terecht kunt. PRO5 wil dat er goed geluisterd wordt naar mensen, dat professionals goed samenwerken, dat de gemeente garant staat voor kwaliteit, en dat goed werkende hulp en ondersteuning blijft bestaan.
Om de kwaliteit en de rechtszekerheid van de zorg voor de burgers te garanderen is de indicatiestelling van enorme betekenis. Om die reden moet die indicatiestelling ook gebeuren door een onafhankelijke persoon of instantie.

Jeugdzorg

Voor de jeugd(zorg) betekent dit dat het nodig is om nog meer dan nu, dichtbij huis of op school de ondersteuning te krijgen die passend is. Zo min mogelijk bureaucratie, wachtlijsten, wisselingen en verschillende hulpverleners. Het is voor niemand fijn om vaak hetzelfde verhaal te moeten vertellen, of steeds een ander gezicht te zien. De hulp is eenvoudig als dat kan, en zo snel mogelijk specialistisch als het moet. Uiteraard altijd door professionals met een diploma. De jeugdzorg waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt, moet goed aansluiten bij het 'passende onderwijs' waar de scholen verantwoordelijk voor zijn. Het is goed als verenigingen ook weten hoe ze gepast moeten omgaan met kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende rol .

Begeleiding, vrijwilligers en mantelzorgers

Begeleiding van thuiswonende mensen wordt ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat kan gaan om individuele ondersteuning, maar ook in een groep, zoals de zorgboerderij of dagbesteding voor mensen met een beperking.
We hebben een aantal zeer waardevolle (professionele en vrijwillige) zorg en welzijnsvoorzieningen in onze gemeente die mogelijk bedreigd worden in hun voortbestaan. PRO5 zet zich in voor het behoud van die voorzieningen. Hier kunnen mensen terecht die een steuntje in de rug nodig hebben, op zoek zijn naar een maatje of een leuke activiteit, of die gewoon nergens anders terecht kunnen. Niemand hoeft buiten de boot te vallen.
Mantelzorgers verdienen grote waardering en steun om het vol te kunnen houden. Vrijwilligers op het gebied van zorg & welzijn hebben recht op professionele ondersteuning en scholing waar nodig. We kunnen niet zonder hen, dus we zijn zuinig op ze!

Armoede

PRO5 zet zich in voor een stevig armoedebeleid: niemand mag door armoede buiten de samenleving vallen, zeker kinderen niet. Wij zetten ons in voor goed werkende schuldhulpverlening en blijvende ondersteuning aan de Voedselbank, stichting Leergeld en stichting het Kompas. Wij vinden dat de gemeente maximaal gebruik moet maken van de ruimte die de wet ons biedt om bijzondere bijstand in te zetten waar dat nodig is.
De voedselbank is een voorziening die PRO5 wil blijven ondersteunen. Wel zijn er vormen denkbaar waarin mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, de producten niet alleen komen afhalen, maar ook zelf met anderen produceren. Deze ontwikkeling willen wij graag op gang gebracht zien.

Ervaringen van gebruikers

PRO5 vindt het belangrijk dat bij het vormgeven van zorg en welzijn, gebruikers zowel vooraf als achteraf (evaluatie) betrokken worden. Die ervaringen zeggen ons namelijk veel over hoe goed we er in slagen om echt aan te sluiten bij vragen en behoeften van mensen.


Ouderen

In de dorpen hebben wij goede voorzieningen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden zijn de dienstencentra en steunpunten, en ook de KBO-ruimtes. Veel ouderen kunnen zichzelf prima redden, en vele van hen zijn vrijwilliger. Ouderen leveren een bijzondere bijdrage aan onze lokale samenleving. Voor veel ouderen is het belangrijk om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, dat er vertrouwde zorg in de buurt is, dat er ontmoetingsplekken zijn, en dat ook zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is de Zomerschool, een initiatief van het KBO in Bladel waarbij in de zomermaanden er een groot aantal activiteiten voor ouderen wordt georganiseerd. Voor een heel beperkt bedrag en soms zelfs gratis een uitstapje of bijvoorbeeld een workshop. PRO5 zet zich in voor ouderen en voor de voorzieningen die nodig zijn. Daarbij hebben wij extra aandacht voor ouderen die alleen staan en waar eenzaamheid of isolement op de loer ligt.
Door de steeds verder doorgevoerde scheiding van wonen en zorg, zal PRO5 het blijven wonen in de eigen omgeving met diverse maatregelen ondersteunen: nieuwbouw van zorgwoningen (koop en huur!) in alle kernen, aanpassen van bestaande woningen stimuleren en het ondersteunen van voorzieningen en initiatieven die het zelfstandig wonen van ouderen bevorderen.
Vergrijzing wordt door velen gezien als een probleem, PRO5 ziet het als een kans om die kracht en wijsheid te benutten op allerlei gebied.

Dementie

In 2012 is onze gemeente koploper geworden op het gebied van dementievriendelijke gemeenschappen. Wij willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom zetten wij ons blijvend in voor een dementievriendelijke gemeenschap. Het is belangrijk om koploper te zijn, omdat het ons scherp houdt op nieuwe ontwikkelingen die we kunnen benutten. Bovendien delen wij graag onze kennis met anderen, want dementie houdt niet op bij de gemeentegrens.


Jongeren

Wat jongeren belangrijk vinden, daar kom je alleen achter als je het aan ze zelf vraagt. Te vaak wordt er bedacht wat jongeren leuk vinden zonder ze er bij te betrekken. PRO5 wil dat daar verandering in komt.
PRO5 wil daarom:

  • Een jongerenbudget beschikbaar stellen per dorp. Jongeren kunnen dan zelf ideeën indienen die ze ook zelf willen uitvoeren. Het budget gaat in overleg met de gemeente naar het idee wat op het meeste draagvlak kan rekenen en ook snel concreet kan worden uitgevoerd.
  • Dat de gemeente twee keer per jaar naar het PiusX-College gaat om te horen wat de mening van jongeren is. Dat kan aan de hand van thema's en op allerlei manieren; zoals een raadsvergadering op school.
  • Een eigen webplek (op gemeentesite of zelfstandig) voor jongeren en meer gebruik van sociale media, om van jongeren te horen wat voor hen belangrijk is.

(Passend) Onderwijs

De invoering van passend onderwijs moet wat PRO5 betreft gebeuren in nauwe samenhang met zorg voor jeugd, omdat het hier voor een groot deel om dezelfde kinderen gaat. Een prima afstemming en samenwerking met scholen is dus van groot belang.
De gemeente richt zich op zo vroeg mogelijke signalering, en dat in samenwerking met ouders, jongere, school en zorgorganisaties, de problemen zo snel mogelijk opgepakt worden.
PRO5 zou graag zien dat onze school voor speciaal basisonderwijs De Piramide een kenniscentrum wordt voor passend onderwijs in de Kempen. Vanuit dit kenniscentrum kunnen scholen worden ondersteund om kinderen langer op de eigen basisschool op te vangen. Leerkrachten kunnen vanuit dit kenniscentrum worden bij- en nageschoold. Tevens zou in samenwerking met PiusX-College ook bekeken kunnen worden of meer leerlingen in Bladel kunnen worden opgevangen in het voortgezet onderwijs.
Dit alles kan er ook voor zorgen dat geld wat nu wordt ingezet om kinderen door de hele provincie te vervoeren naar speciale scholen, ingezet wordt om kinderen op hun eigen school beter te kunnen begeleiden.

Samen met PiusX-College wordt gezocht naar mogelijkheden om de Maatschappelijke Stages voort te kunnen zetten.


Duurzame ontwikkeling creëert kansen

PRO5 zet zich in voor alle duurzaamheidsthema's, die bijdragen aan een goed milieu en sociale cohesie. Duurzaamheid houdt in dat tegemoetgekomen wordt aan de huidige en toekomstige behoeften van mensen, zonder dat hierbij het milieu of de toekomst in gevaar komen. Op termijn bespaart dit enorme kosten en levert dit structureel werkgelegenheid op. Bovendien draagt het bij aan een leefbare en veilige woonomgeving.
In het kader van natuur, milieu en gezondheid heeft de groei van de intensieve veehouderij in onze gemeente haar grens bereikt. Om die reden willen wij een absolute stop op die groei. Pro5 zet in op kleinschalige ontwikkelingen waarin de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
De groei van de agrarische sector en de industrie kent zijn grenzen. Wij respecteren milieu en natuur. Wij stimuleren duurzame ontwikkelingen en zoeken daarbij de samenwerking met het bedrijfsleven, onze inwoners en het onderwijs. Daarbij hebben wij aandacht voor plaatselijke producten, historie, cultuur en archeologie.

Fairtrade Gemeente

Eerlijke handel of fair trade bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel. Een eerlijke prijs voor producten die met aandacht voor mens en milieu zijn geproduceerd.
PRO5 wil een Fairtrade gemeente worden. Dit is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan Fairtrade. Als lokale gemeenschap kun je de titel Fairtrade Gemeente bemachtigen. Dit kan als de gemeente hierin samenwerkt met winkels, de horeca, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de media.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt in Bladel zo ook letterlijk een gezicht.


Werken en ondernemen

Werk is belangrijk. Het betekent heel veel voor mensen: inkomen en koopkracht, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ontwikkeling, sociale netwerken, en eigenwaarde. De gemeente bevordert de werkgelegenheid en zet zich in voor mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen. Bladel is een ondernemende gemeente. PRO5 staat positief ten opzichte van ondernemen als dat ondernemen werkgelegenheid en maatschappelijke waarde creëert en oog heeft voor mens en milieu, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is. De WVK is een krachtige organisatie. De sociale werkvoorziening komt door de Haagse bezuinigingen en de intrede van de participatiewet (1-1-2015) onder druk te staan. Minder mensen met een beperking zullen in aanmerking komen voor een beschutte werkplek bij de WVK. Een grote groep mensen dreigt daardoor tussen de wal en het schip te vallen omdat zij niet op een ‘normale’ werkplek terecht kunnen. PRO5 vindt het belangrijk dat de kennis, ervaring en kwaliteiten die bij de WVK aanwezig zijn, ingezet worden voor deze groep mensen. De gemeente maakt dit financieel mogelijk. Ook voor de huidige werknemers van de WVK moet geïnvesteerd worden in scholing en begeleiding zodat de kansen op een werkplek buiten de WVK vergroot worden. Leer- werktrajecten zijn een krachtig middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Met werkgevers(organisaties) en scholen voor middelbaar onderwijs moeten voortdurend nieuwe, op de vraag afgestemde, trajecten worden ingezet En goede werkgeversdienstverlening is noodzakelijk om mensen snel naar werk te begeleiden. Behalve afspraken over passende werkplekken biedt de gemeente ook passende ondersteuning. Regionale samenwerking is hierbij noodzakelijk. De gemeente geeft het goede voorbeeld met betrekking tot stageplekken, leerwerkplekken en Social Return. Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbesteding verplicht gesteld. PRO5 zal samen ondernemers in gesprek gaan om te bezien of we binnen onze uitgangspunten het ondernemers klimaat in de gemeente kunnen verbeteren. Bij gemeentelijke opdrachten zal de gemeente voor lokale ondernemers kiezen, voor zover regelgeving dat toelaat.


Bladel bereikbaar en mobiel

Wij stimuleren het schone vervoer zoals lopen en fietsen en ontmoedigen het autoverkeer in onze directe leefomgeving. Waar het overige vervoer toch noodzakelijk is zorgen we voor een veilige en goed bereikbare infrastructuur. Om de verbinding te maken kan vervoer op maat worden gezocht door dit samen met belanghebbenden te organiseren. Met bijzondere aandacht voor minder mobiele mensen.

Internet / glasvezel
Snel internet kan een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een dorp. Zeker in relatie met zorg liggen er talloze handige toepassingsmogelijkheden die het mogelijk maken dat mensen langer en fijner thuis kunnen blijven wonen. Zoals gas, water en elektra zou dit een nutsvoorziening moeten zijn. Het liefst voor en door inwoners, in coöperatieve vorm, goedkoop en zonder winst voor commerciële bedrijven. Om te beginnen in het buitengebied!


Woningen bouwen naar behoefte

Eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking willen allemaal prettig wonen. Zoveel mogelijk eigen regie met betrekking tot bouwen en wonen. Gemeente neemt verantwoordelijkheid op het gebied van betaalbaarheid (aandacht voor goedkope huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

Een veilige gemeente

In eerste instantie is een gemeente veilig als de inwoners er met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het van belang dat de inwoners zien dat de gemeente hen serieus neemt en naar ze luistert. Dit alles is opgenomen in het programma van PRO5.
Veiligheid kent echter ook een andere kant; namelijk die van handhaving. Zowel vanuit de politie als vanuit de gemeente. PRO5 vindt dat de gemeente(raad) meer invloed moet claimen over het optreden van politie en justitie in Bladel. Met de komst van de landelijke politie is dat nog belangrijker geworden.
Ook de handhavingstaak van de gemeente moet scherper. Aan de ene kant maatwerk leveren aan burgers, veel aandacht voor preventie en minder regels. Aan de andere kant moeten de inwoners kunnen rekenen op het handhaven van datgene wat is afgesproken. Vooral op het terrein van gezondheid en ruimtelijke ordening kan de handhaving scherper en sneller.
Een aspect van veiligheid (en gezondheid) is ook de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Pro5 is van mening dat de grenzen van de ervaren overlast zijn bereikt. Het is daarom noodzakelijk dat de Kempengemeenten zorgen dat zij betrokken blijven bij evaluaties en besluitvorming.

Met dit PROgramma gaan we de verkiezingen in. Reacties zijn altijd van harte welkom. Daar staan we voor open. Niet alleen rond de verkiezingen maar het hele jaar door. U bent van harte onze openbare bijeenkomsten bij te wonen. In de lokale pers en via deze website zullen wij de inwoners op de hoogte houden van onze activiteiten. We willen een zo sterk mogelijke sociale, solidaire, duurzame vuist maken in onze 5 dorpen. Wij hopen dat ons nieuwe geluid steun krijgt, nu en tijdens de komende 4 jaar.


PRO Netersel

Het is goed wonen in Netersel en dat willen we graag zo houden! In een groene omgeving waar men elkaar kent en gewend is om met elkaar dingen op te pakken en te realiseren. Ruim 850 inwoners, een aantal wat de komende jaren niet veel meer zal stijgen maar wat we met het oog op de leefbaarheid wel in stand moeten houden. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat een aantal zaken goed zijn geregeld. De infrastructuur van het dorp is goed. De voetpaden, de wegen en de fietspaden, natuurlijk passend bij het dorp, zijn van prima kwaliteit. PRO5 zou graag jaarlijks op een andere manier een dorpsgesprek organiseren zodat politiek dichter bij de mensen staat. Goed op de hoogte blijven wat mensen in hun leefomgeving willen is voor PRO5 bijzonder belangrijk. PRO5 zal hiertoe het initiatief nemen!
Uiteraard blijft de dorpsraad een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners en wordt door Pro5 zeer gewaardeerd.

Ontmoetingsplekken

De Lambertusschool, sportpark de Groesbocht, gemeenschapshuis de Poel, de St. Brigidakerk en de (horeca)ondernemers zijn onmisbaar. Dit is waar de inwoners van Netersel elkaar tegenkomen! Nu heeft de gemeente niet heel veel inbreng bij kroeg en kerk maar zal ze in het belang van de leefbaarheid creatief moeten meedenken om deze voorzieningen te behouden. De overige voorzieningen staan wat ons betreft niet ter discussie. Die moeten blijven. Hier worden talenten ingezet bij verenigingen, vinden culturele uitspattingen plaats, ontmoeten jong en oud elkaar. Het gemeenschapshuis zal steeds moeten blijven voldoen aan de eisen van de gebruikers. De Groesbocht zal moeten worden behouden, en met behulp van de inwoners zou dat moeten lukken. Belangrijk is dat in de kleine kernen sportverenigingen behouden blijven. Als het aantal leden onder druk komt te staan is samenwerking met andere sportverenigingen uit andere dorpen een goede optie.
Voor de Lambertusschool zijn er voldoende leerlingen zodat de school als voorziening in stand blijft. In combinatie met de door Pro5 genoemde woningbouw moet dit lukken.
Behalve de 'hoofdbibliotheek' in Bladel moet de bibliotheekfunctie in Netersel behouden blijven! Liefst in samenwerking met de basisschool, zodat leesvaardigheid en leesplezier bij kinderen hand in hand gaan. Ook voor ouderen kan het belangrijk zijn om een biebfunctie in de buurt te hebben. Dit kan gerealiseerd worden samen met anderen, bijvoorbeeld in een dienstencentrum of MFA.

Zorg en ondersteuning dicht bij

Het is fijn om in je eigen dorp oud te kunnen worden, en mooi als je met een beperking toch gewoon mee kan blijven doen. En als je kind wat extra aandacht nodig heeft, dan is het fijn als hij of zij toch terecht kan bij een vereniging. Simpele vragen moeten snel beantwoord kunnen worden en oplossingen bij complexe problemen of langdurige zorg/ondersteuning worden door professionals gedaan. We hebben goede ervaringen met vrijwilligers en professionals die samen werken met ondersteuning van de gemeente, ook in Netersel is dat mogelijk en gebeurt dat vaak al. De eerder genoemde sociale wijkteams kunnen hierbij helpen. Zo blijft de ondersteuning vertrouwd, dicht bij, en niet ingewikkelder dan nodig. We hebben elkaar nodig!

Gezonde omgeving

Een van de mooie dingen aan Netersel is dat je er heerlijk buiten kan zijn in een groene omgeving. Dat willen we graag zo houden. Gezondheid en leefbaarheid gaan goed samen. Netersel moet evenals de andere kernen de maximale bescherming krijgen die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Daarnaast zal vooral rond de kern Netersel gekeken moeten worden of er actief agrarische bedrijven gesaneerd kunnen worden. Daar waar mogelijk zullen gronden omgezet moeten worden van agrarisch naar natuur. Veel actiever zullen niet gebruikte milieuvergunningen moeten worden ingetrokken. Gezonde en milieuvriendelijke agrarische activiteiten kunnen op onze steun rekenen.

Woningbouw

Wij willen dat jongeren in Netersel moeten kunnen blijven wonen. Maar ook voor ouderen die in hun eigen dorp willen blijven, moet dat mogelijk zijn. Zelfs als er zorg nodig is. Aangezien de gemeente bijna geen eigen grond meer heeft in Netersel, zoekt de gemeente hier samen met de inwoners naar mogelijkheden. Er zal de komende jaren nog gezocht moeten worden naar de mogelijkheid voor 10 starters om zelf een woning te bouwen. Daarnaast zullen er minimaal 8 huurwoningen voor starters gebouwd moeten worden, Ook voor de ouderen zal er een zelfde aantal huurwoningen gerealiseerd moeten worden
De gemeente gaat actief op zoek naar locaties voor nieuwbouw en onderzoekt tevens de mogelijkheden om bestaande woningen voor jongeren en ouderen geschikt te maken/houden. Pro5 denkt daarbij aan het bevorderen van het splitsen van woningen en het subsidiëren van het plaatsen van een natte cel en/of slaapkamer op de begane grond. Ook zullen de mogelijkheden voor het plaatsen van mantelzorgwoningen moeten worden vergroot.


PRO Casteren

Een dorp met ruim duizend inwoners en ongeveer 380 woningen, waarvan 12 sociale huurwoningen. Zeer compact, met een groot groen buitengebied. Een sterke onderlinge verbondenheid die naar voren komt in verenigingen, dorpsraad, buurtpreventie, infopunt zorg en het pas opgerichte platform welzijn & zorg. Het starten met een jeugddorpsraad biedt hier weer nieuwe kansen en verdient onze steun. Evenals de eigen website van het dorp.

Zeggenschap inwoners

Het dorp heeft een sterke sociale binding, men kent elkaar en zoekt elkaar ook op. Steeds vaker ondersteunt de gemeente initiatieven vanuit de Casterse inwoners zelf. We kunnen nog veel meer – en eerder - gebruik maken van de kennis en ervaring uit het dorp. Ook bij beleid en uitvoering wil PRO5 in een veel eerdere fase de dorpsbewoners betrekken. Volgens een afgesproken werkwijze (in plaats van een inspraakverordening) die past bij het dorp. Buurtverenigingen en buurtpreventie kunnen daar een belangrijke rol in spelen.
Onderhoud van wegen, onderhoud openbaar groen en verlichting moeten uiteraard gewoon goed geregeld zijn. De inwoners van Casteren moeten daarop kunnen vertrouwen. Ook hier heeft inbreng van de inwoners een extra waarde.

Kernwaarden van Casteren

St.-Jansschool als brede school, gemeenschapshuis Den Aord, sportpark De Smeel en de vele Casterse organisaties en verenigingen zijn onmisbaar als kwaliteit van Casteren. PRO5 vindt dat deze kernwaarden vanuit de gemeente maximaal ondersteund moeten worden. Niet alleen met geld, maar vooral ook door erkenning en in stand houding van deze waarden.
Behalve de 'hoofdbibliotheek' in Bladel moet de bibliotheekfunctie in Casteren behouden blijven! In samenwerking met de basisschool, zodat leesvaardigheid en leesplezier bij kinderen hand in hand gaan. Ook voor ouderen kan het belangrijk zijn om een biebfunctie in de buurt te hebben. Dit kan samen met anderen, bijvoorbeeld in de omgeving waar veel ouderen komen, zoals Den Aord.
Het sportpark maakt na de ontwikkeling van de woningbouw locatie Kerkeneind / Wagenbroeken eigenlijk deel uit van de kom van Casteren en kan daardoor nog beter worden gebruikt als voorziening voor heel Casteren. De gemeente moet hier constant in meedenken met het dorp. De integratie van gemeenschapshuis en basisschool kan beter. Samen met de lokale partners moeten we hier aan werken. PRO5 ziet de verenigingen en organisaties die vooral (uitsluitend) draaien op vrijwilligers als essentieel voor de toekomst van Casteren. Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente op een manier die bij ze past, daar waar nodig.

Woningbouw

Met de woningbouwlocaties Kerkeneind/Wagenbroeken, Kerkstraat en Willibrordusstraat, heeft Casteren gelukkig nog genoeg bouwlocaties voor de komende jaren. Belangrijk om de voorzieningen in stand te houden en de jeugd in te Casteren te kunnen laten wonen. Evenals het mogelijk maken van een voldoende aanbod aan senioren/zorg woningen.
PRO5 zal er op toezien dat de inwoners bij alle locaties maximale invloed kunnen uitoefenen op de invulling van deze woningbouwlocaties. Starterswoningen, Zorgwoningen en huurwoningen, alles in overleg met de belangstellenden uit het dorp zelf. Gezien het aantal woningen wat gebouwd kan worden zal ook een deel beschikbaar komen voor kandidaten die niet uit Casteren komen. Dit past echter binnen de ontwikkeling van Casteren in afgelopen tien/twintig jaar.

Zorg voor elkaar

Van nature is dat al aanwezig in Casteren. Toch komt eenzaamheid en isolement ook in Casteren voor. Samen met infopunt zorg en andere initiatieven vanuit de dorpsraad en platform welzijn en zorg wil PRO5 zorgen dat niemand buiten de boot valt en dat slimme samenwerking tot stand komt.
Het aantal ouderen neemt toe. PRO5 vindt, dat als mensen dat willen, ze zo lang mogelijk in het dorp moeten kunnen blijven wonen. Alle maatregelen die hier aan kunnen bijdragen moeten onderzocht worden. In het gemeentelijk beleid moet dit opgenomen worden. Bijvoorbeeld de buurtbus zal als voorziening tegen het licht gehouden moeten worden, wellicht zijn er betere vormen van vervoer te bedenken.
Samen met het dorp moet bepaald worden welke vormen van zorg en ondersteuning wenselijk en haalbaar zijn in Casteren zelf. De eerder genoemde sociale wijkteams kunnen hierbij helpen.
Zeker met alle nieuwe taken op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking en jeugdzorg is het des te belangrijker om de behoefte, de vraag en de kracht van de dorpsbewoners uitgangspunt te laten zijn. PRO5 vertrouwt erop dat inwoners en gemeente samen kunnen zorgen voor zorg en welzijn die dichtbij, betaalbaar en goed is.


PRO Hoogeloon

Hoogeloon is een dorp met ruim 2200 inwoners. Het is een uitgerekt dorp met veel lintbebouwing een compact centrum en een groot groen buitengebied. Er zijn 846 woningen, waarvan 27% bewoond door eenpersoonshuishoudens, 41% huishoudens met kinderen en 32 huishoudens zonder kinderen. Van het totaal aantal woningen zijn er 111 in de sociale huur. 15% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.
Hoogeloon kent een bruisend verenigingsleven. De zorgcoöperatie en het steunpunt zetten zich in voor ouderen op alle gebied.

Wonen is meer...

Na de uitgifte van de percelen in het plan "Meuleneind" is er geen locatie meer beschikbaar voor nieuwbouw. PRO5 wil de komende jaren prioriteit geven aan het samen met de inwoners zoeken naar nieuwbouwlocaties voor starters- en seniorenwoningen. Gezien de belangstelling vanuit deze inwoners zullen er de komende 4 jaar zeker 30 nieuwbouwwoningen bij moeten komen. Voor de overige groepen is er voldoende beschikbaar in de bestaande voorraad. Wel zullen we naar mogelijkheden moeten zoeken binnen de bebouwde kom. Het buitengebied wil PRO5 groen houden en daar waar mogelijk meer natuur toevoegen ten koste van veehouderij. Toeristisch moet Hoogeloon "beter op de kaart" komen, Hoogeloon is een belangrijke pijler in de historie van de gemeente.
PRO5 is ook alert op de uitbreiding van vliegveld Eindhoven. We zullen veel sterker stelling moeten nemen tegen de uitbreiding, die het woongenot van de inwoners van Hoogeloon aantast.

Zorg voor elkaar

Hoogeloon kent een sterke sociale samenhang, toch kan je ook hier eenzaam zijn of problemen voor jezelf houden. Samen met de verenigingen en organisaties als het steunpunt en de zorgcoöperatie wil PRO5 naar wegen zoeken om iedereen onderdeel te maken van de Loonse samenleving. Initiatieven als buurtzorg, maar ook het samen eten, dansen, kaarten enz. verdienen ondersteuning en waardering. De gemeentelijke medewerkers op de terreinen welzijn en zorg moeten nog meer naar buiten om lokale initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De eigen initiatieven als Valensplein, Speulwei, Kabouterberg en fietsroute naar sportpark zijn hier goede voorbeelden van. Wel zal er meer aandacht moeten zijn voor afwijkende meningen en of die voldoende gehoord worden.
PRO5 wil zeker in Hoogeloon de mogelijkheden maximaal benutten om (groepen) inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven over zorg. De zorgcoöperatie geeft aan dat het kan en de gemeente sluit hier bij aan.

Groen dorp

Het buitengebied van Hoogeloon kan nog veel mooier en daardoor aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. PRO5 wil na het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) een BOP (buitengebied ontwikkelingsplan). Ook nu weer samen met de inwoners. Denk hierbij aan zaken als: pachtgronden omzetten in natuur, herontwikkelen van plekken waar boeren stoppen, glasvezel, groen rond bedrijven en nieuwe wandel/fietsroutes.
Hoogeloon zou hiermee in de gemeente Bladel maar ook landelijk voorop lopen. Het Koning Kyrie avonturenpad bij de Beerze en de Kabouterberg is een prachtig voorbeeld van een plek waar kinderen (en volwassenen!) op een andere manier kunnen leren en genieten. Er liggen volop kansen!

Ontmoeten en de kracht van de Loonse inwoners!

Het sportpark "De Roetwijer", de basisschool "De Vest", het gemeenschapshuis "D'n Anloop" en steunpunt "D'n Bogerd", zijn onmisbaar voor Hoogeloon. PRO5 wil blijvend investeren in deze ontmoetingsplekken van mensen. Inwoners van Hoogeloon zorgen er immers samen voor dat deze voorzieningen het levende bewijs zijn van de kracht van de lokale samenleving.
De bibliotheek in de basisschool is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en de inwoners. Het moet volgens PRO5 nog beter kunnen als we breder kijken naar de behoefte in Hoogeloon. Wat te denken van uitbreiding van de bibliotheekfunctie naar volwassenen?
Ook ten aanzien van de winkels en horeca, natuurlijk neemt de gemeente deze voorzieningen niet over maar samen met de dorpsraad zijn er altijd oplossingen te bedenken die ook dit soort voorzieningen voor Hoogeloon kan behouden. Ook iets simpels als een brievenbus hebben we weten te behouden op door Hoogeloon gewenste plekken. Dit tegen de oorspronkelijke wens van een groot bedrijf als TNT in!


PRO Hapert

Hapert is na Bladel de grootste kern van de gemeente. De kleine kern Dalem maakt, onterecht zelden vermeld, deel uit van Hapert bij het maken van gemeentelijk beleid. Door de komst van het Kempisch Bedrijvenpark, de vernieuwing van het marktplein en de plannen voor het bij elkaar brengen van Den Tref, De Kloostertuin en de school, krijgt Hapert ( ongeveer 5500 inwoners) een eigen identiteit. Hapert doet er toe en dat wil het dorp ook weten.
PRO5 maakt zich sterk voor de uitvoering van de visie rond de nieuwe MFA - zoals die door de gemeente en het GBOH zijn vastgesteld -, zodat op het gebied van sociaal maatschappelijke voorzieningen Hapert ook toekomstbestendig wordt . Alles hoeft niet in één keer maar er zal wel worden begonnen in de komende vier jaar. Hier liggen kansen voor dé ontmoetingsplek van Hapert.

Een sterk dorp
Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd in Hapert. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Georganiseerd Burger Overleg Hapert ( GBOH). Een aantal actieve mensen die nu deel uitmaakt van PRO5 hebben op de achtergrond een rol gespeeld om het GBOH te laten ontstaan. Het was en is heel goed om via het GBOH de inwoners een stem te geven bij de ontwikkelingen in het dorp. Ook de komende vier jaar kan er weer veel bereikt worden in samenwerking met de inwoners.
Er zijn en komen voldoende locaties voor woningbouw beschikbaar, De Wijer/De Kuil is nu in ontwikkeling en er wordt gebouwd naar de vraag vanuit het dorp. Het is echter goed om te onderzoeken of er meer huurwoningen toegevoegd kunnen worden, gezien het succes, en dus de vraag, van de 24 al opgeleverde huurwoningen. De Alexanderhof zal bij een vertrek van De Tref, afgemaakt moeten worden als "hofje" met enkel zorgwoningen in aanvulling op de al aanwezige zorgwoningen. Voor ouderen is dit een perfecte plek om te wonen, in het hart van het dorp.
Tevens kunnen op de locatie "Van Dingenen" nog 30 woningen worden gerealiseerd. Ook dit moet een ruime, groene en duurzame wijk worden. We moeten leren van de fouten in het verleden, dus niet te dicht op elkaar bouwen. Ten slotte zullen aan De Mulder nog woningen gerealiseerd worden.
Voldoende bouwmogelijkheden die Hapert toekomstperspectief geven en dus een levendig dorp houden.

Aandacht voor de mensen
Mensen willen zich thuis voelen in Hapert. Pas dan zetten ze zich in voor het dorp en kunnen ze er met plezier blijven wonen. PRO5 wil investeren in mensen in de overtuiging dat mensen samen heel veel kunnen bereiken als de gemeente ze serieus neemt en ondersteunt in hun activiteiten. Wij willen burgerinitiatieven uitlokken en steunen. Dat kan vanuit het GBOH maar net zo goed vanuit verenigingen, buurten of groepjes inwoners.
Samen met De Kloostertuin willen we bijvoorbeeld de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente komen zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk uitvoeren. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de Kloostertuin ruimtelijk mee kan groeien met de behoefte van de inwoners en de activiteiten die zijn daarvoor aanbieden.
In wat grotere woningbouw locaties zullen ook gemeenschappelijke ruimtes moeten worden gerealiseerd waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Vanuit deze ontmoeting ontstaan vaak de mooiste initiatieven, die de zorg voor elkaar invullen.
De bibliotheekfunctie voor ouderen in Hapert kan sterker, daarin wil PRO5 investeren.
Heel veel inwoners van Hapert zijn actief in een vereniging, daardoor voelen zij zich thuis in Hapert en willen zij ook een bijdrage leveren aan hun dorp. PRO5 wil dit versterken door de verenigingen natuurlijk te blijven ondersteunen maar ook vaker te betrekken bij ontwikkelingen in het dorp. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de openbare ruimte op de Lemelvelden en de verkeersroutes naar de Lemelvelden toe.

Investeren in de openbare ruimte
In Hapert zal er een kwaliteitsschouw van de openbare ruimte moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we met de inwoners kijken naar het openbaar groen, speelplekken en veiligheid. Wat vinden we van de kwaliteit en is er wel genoeg groen voor de verschillende gebruikers. Op basis daarvan zou er een meerjaren investeringsprogramma moeten worden gemaakt. Van en voor de inwoners, met daarbij ook de mogelijke inzet van de inwoners zelf.
De verbinding Oude Provincialeweg- De Wijer is van slechte kwaliteit en niet veilig genoeg. Hier zal een totaal nieuwe visie op moeten komen. PRO5 doet alvast een voorzet: Het toegankelijk zijn voor landbouwvoertuigen zullen we moeten laten vervallen gezien het verdwijnen van enkele veehouderijen an de Ganzestraat. en de bussen (lijn 149 en 150) zullen voortaan via de Provincialeweg moeten rijden, uiteraard met een prima gelegen en toegankelijke halte aan deze weg. Bij de provincie en de vervoerder zullen we ons hier sterk voor moeten maken. Eventueel met een extra voetgangers/fietsers tunnel. Dan lossen we het probleem voor de fietsers bij "Van Mossel" ook direct op. Voor dit stukje Hapert zal er ook een nieuwe visie moeten worden ontwikkeld.
De verkeersdrukte op de N284 neemt toe. Versterkt openbaar vervoer van en naar de industrieterreinen moet aandacht krijgen. Een onderzoek moet uitwijzen hoe de drukte op de N284 én in de Nieuwstraat het beste aangepakt kan worden.

Geuroverlast Intensieve Veehouderijen
PRO5 wil in (de kern) Hapert maximale bescherming die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Het aanscherpen van de norm gebeurt in de geurverordening (Max 0,1 odeurunits) Vooral in Hapert-zuid en de Castersedijk is dit van belang.


Baas in eigen buurt!

Het dorp Bladel heeft geen dorpsraad of georganiseerd burgeroverleg zoals in de andere dorpen. PRO5 ziet daarom kansen in de versterking en ondersteuning van bestaande buurtverenigingen en buurtpreventieteams. Samen met deze teams kan er gekeken worden naar vernieuwende rollen en taken, met passende (financiële) ondersteuning, ontwikkeling en samenwerking. De eerder genoemde sociale wijkteams zouden hier zorgen voor elkaar dichterbij kunnen brengen.
Een dorpsondersteuner kan hierbij ook ingezet worden.

Ontmoetingsplekken en het centrum

Zoals eerder gezegd zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. In Bladel zijn mooie plekken, maar sommige hebben volgens ons ook dringend aandacht nodig. Op de markt in Bladel moet een nieuw evenwicht gevonden worden tussen de kwaliteit van het 'verblijven' (o.a. meer groen) en de grote hoeveelheid auto's die er staan. Het burgemeester van Houtplein nodigt met de huidige uitstraling ook niet uit tot activiteiten of ontmoetingen. Wij willen dat daar iets aangedaan wordt, en dat het plein gaat leven!
PRO5 wil dat er een visie (met lef en creativiteit) op het centrum als verblijfsgebied komt. Op basis hiervan zullen er investeringen in het centrum moeten worden gedaan.
Er moet een radicale aanpak komen waarin keuzes staan van autovrij maken van de Sniederslaan tot verblijfsvriendelijk maken met een super ontmoetingsplek op de markt
Gemeenschapshuis den Herd: uitbreiding op de huidige plek is niet mogelijk. Financieel is het volgens PRO5 haalbaar om den Herd meer naar het centrum te halen, eventueel in combinatie met (leegkomende ruimtes in) het gemeentehuis. Wij willen meer ruimte voor verenigingen en een grotere eigen ruimte voor de KBO.
De Sniederslaan zou wat ons betreft autovrij moeten zijn, om de veiligheid en sfeer te verhogen.
Een krachtiger centrummanagement maakt het centrum aantrekkelijker en economisch sterker: gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren bundelen structureel de krachten om het centrumgebied sterker te maken.
Uiteraard is ook in Bladel het verenigingsleven van groot belang. Pro5 wil dat blijven ondersteunen door te investeren in de Egyptische Poort. Je ziet dat de verenigingen daardoor de afgelopen jaren ook zelf veel hebben geïnvesteerd. De bouw van de Sporthal zal ook een veel betere accommodatie voor vele verenigingen betekenen, evenals voor het PiusX-college. Investeren in stenen is dus eigenlijk investeren in mensen!

Zorg en welzijn

Ook in het dorp Bladel staan we voor de opgave om advies, ondersteuning, begeleiding en zorg te organiseren voor mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Veel is er al goed geregeld. Maar met de nieuwe taken die naar de gemeente komen (en minder geld) zal PRO5 zich er voor inzetten dat er niemand buiten de boot valt. Voorzieningen die geworteld zijn in ons dorp en een bijdrage leveren aan deze doelstelling – zoals het dienstencentrum, Stichting Kompas, De Boei, De Hoeksteen – zal PRO5 blijvend ondersteunen. We zullen slimme verbindingen en samenwerking aanmoedigen en steeds op zoek gaan naar vernieuwing. Sociale wijkteams en een dorps- of wijkondersteuner kunnen hierbij bijdragen aan de wens van veel inwoners om zorg en ondersteuning dichtbij huis te hebben, in de vorm van een vertrouwd gezicht.

Geuroverlast Intensieve Veehouderijen

PRO5 wil in (de kern) Bladel maximale bescherming die de gemeente kan bieden tegen geuroverlast door intensieve veehouderijen. Het aanscherpen van de norm gebeurt in de geurverordening (Max 0,1 odeurunits) Vooral in Veilig Oord en de Biezen is dit van belang.

Wonen

Voor de komende jaren - met de invulling van Biezen noord (huur/starters) en vrijkomende locatie Kempenland (huur/ouderen) - zijn er voldoende mogelijkheden voor woningbouw. Wel blijvende aandacht voor levensloopbestendig bouwen.
Bij nieuwbouw ligt de nadruk op goedkope huur- en koopwoningen en zorgwoningen voor ouderen.

Herontwikkeling oude praktijkschool tot centrum van duurzaamheid: werken, leren, genieten:
Pro5 ziet in de oude praktijkschool een unieke kans voor een bundeling van functies. Bijvoorbeeld een kringloopwinkel, kleinschalige bedrijvigheid, startende ondernemers, een plek voor een energiecoöperatie en natuur- en milieueducatie.
Een kringloopwinkel is bij uitstek een plek waar de verschillende aspecten van duurzaamheid samenkomen:

  • Voor weinig geld kunnen hier prima spullen gekocht worden
  • Er worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
  • Er worden leer / stage plekken gecreëerd voor bijvoorbeeld leerlingen van de praktijkschool
  • Minder afvalproductie door hergebruik, dus milieuwinst

PRO5 vindt dat de gemeente zich moet inzetten om een Kringloopwinkel mogelijk te maken (door een financiële bijdrage gekoppeld aan besparing afvalkosten, door het faciliteren van ruimte)
PRO5 ziet een (regie)rol voor de gemeente bij het tot stand komen van samenwerking tussen diverse partijen. In de ruimtes van de oude praktijkschool kunnen startende ondernemers een kans krijgen en geven we kleinschalige bedrijvigheid een kans.
Nieuwe mogelijkheden voor Natuur en Milieu Educatie komen hier tot stand in samenwerking met scholen, vrijwilligers, verenigingen en de gemeente. Een biodiversiteitteam kan hier onderdeel vanuit maken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart