pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Artikelindex

Samen een sterke gemeente

Een gemeentelijke organisatie waar je makkelijk terecht kan, zonder rompslomp of ingewikkelde taal. Dat is wat wij willen. Of beter nog: ambtenaren die minder in het gemeentehuis te vinden zijn en meer naar de mensen toe komen. Meedenken en ondersteunen bij kleine of grote initiatieven die ontstaan in de dorpen. Met een bestuur dat professioneel is, met een open houding naar de diversiteit en krachten van alle mensen in onze gemeente.
Een organisatie die communiceert met mensen op een manier die werkt. Niet achteraf, maar zoveel mogelijk voordat beslissingen genomen worden. Dorpsondersteuners en wijkteams kunnen helpen om antwoorden op vragen te vinden. Wij hebben geen pasklare oplossingen, maar gaan met inwoners op zoek naar wat past bij het dorp.

Sociale wijkteams

Inmiddels zijn er in alle dorpen in de gemeente buurtpreventieteams. Doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden en voorkomen. PRO5 ziet mogelijkheden om op een zelfde wijze (sociale) buurtteams te organiseren en ondersteunen. Per dorp of buurt kan dit verschillend samengesteld worden, uitgaande van wat er al is, en waar behoefte aan is. De sociale wijkteams staan dicht bij de mensen, kunnen vragen makkelijk beantwoorden of weten de weg. Zo hoeven problemen die eenvoudig op te lossen zijn niet groter te worden dan nodig. Vanuit deze wijkteams kunnen ook bijvoorbeeld klussen / boodschappendiensten georganiseerd worden, of andere vormen van zorgen voor elkaar. In de kleinere kernen wordt er al vaak zo gewerkt, zonder dat men het nu wijkteams noemt. In Casteren wordt er in de winter bijvoorbeeld zout gestrooid op essentiële voetpaden. De gemeente stelt een container beschikbaar met zout en de inwoners maken zelf de looppaden schoon.

Ontmoetingsplekken voor jong en oud

In alle dorpen zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. Waarom? Omdat daar gespeeld, geleerd, gezorgd, geflirt, gebiljart, gesport, gezongen, gedanst, muziek gemaakt, gegeten en gedronken wordt. En nog veel meer! Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, steunpunten, bibliotheek, sportvelden en scholen omdat ontmoetingen tussen mensen bij ons voorop staan.

Sport, cultuur en leren

Sport, cultuur en onderwijs vinden wij van onschatbare waarde! Sporten in teamverband versterkt de sociale band in een dorp. Het leert jongeren om met elkaar samen te werken en zorgt ervoor dat de vrijwilligers rond de sportvereniging een waardevolle invulling van hun vrije tijd hebben en tegelijk andere dorpsgenoten ondersteunen. Leren doe je overal, dus niet alleen in de klas. Boeiende exposities over archeologie, avontuurlijke bospaden, kunstroutes, mooie muziek, spetterende evenementen, toneelstukken. PRO5 ondersteunt die diversiteit aan creatieve uitingen die leerzaam en leuk zijn. Er zijn veel mooie verbindingen te maken, zoals jong en oud, cultuur en zorg, onderwijs en milieu/natuur.

Samenwerking in de Kempen en daarbuiten

Doordat de gemeente steeds meer belangrijke taken van de rijksoverheid en provincie overneemt (denk aan taken op het gebied van jeugd, werk, zorg, milieu, handhaving) is het voor een gemeente van onze omvang een absolute noodzaak om samen te werken met andere gemeenten in de Kempen, en soms daarbuiten. PRO5 neemt daarbij als uitgangspunt dat de dienstverlening voor de inwoners dichtbij en zo goed mogelijk moet zijn. Samenwerking moet hier aan bijdragen anders heeft het geen meerwaarde. De komende jaren zal er veel gesproken worden over de (on)mogelijkheden en kansen van ambtelijke en bestuurlijke samenwerking en samenvoeging. PRO5 laat zich altijd leiden door de inhoud, en maakt keuzes op basis van verbetering van dienstverlening aan onze inwoners.

Communicatie

Naast het zo goed mogelijk betrekken van de inwoners bij alles wat er speelt in de gemeente, is het ook de taak van de gemeente om de inwoners te informeren over die zaken die actueel zijn. Denk daarbij aan het vernieuwen van wegen, het opnieuw inrichten van speelplekken, het bouwen van nieuwe huizen en het aanplanten van nieuw bos. Daarnaast is het van belang om actiever te informeren over gemeentelijk beleid wat vernieuwd wordt.
PRO5 stelt voor om hierover per kwartaal een aantrekkelijke brochure te laten verschijnen waarin inwoners, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad vertellen over zaken die actueel zijn in de gemeente. Die informatie zal soms zakelijk zijn maar die mag ook best een persoonlijke inkleuring krijgen. Dat komt de leesbaarheid alleen maar ten goede.
Op dorpsniveau wil PRO5 initiatieven van een eigen website verder ondersteunen, de papieren dorpsblaadjes zullen hiermee moeten samengaan. Uiteraard zal een papieren versie voor diegenen die geen internet of computer hebben mogelijk blijven. De lokale informatievoorziening is echter wel de verbinding tussen de verschillende verschijningsvormen.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart