pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

DOORGAAN - het kan anders

pdfDownload hier het verkiezingsprogramma (PDF)

Inleiding

PRO5 is opgericht in 2013 en deed voor het eerst (met succes!) mee aan de verkiezingen in 2014. Wij hadden toen al de overtuiging dat de meest succesvolle en originele ideeën vaak komen van de mensen zelf. En die overtuiging hebben we nog steeds, omdat we de mooie voorbeelden de afgelopen jaren gezien hebben. Daar waar mensen samenkomen, ontstaan nieuwe verbindingen en worden er oplossingen gezocht voor problemen die onoplosbaar leken. PRO5 gelooft in de kracht en de wijsheid van onze inwoners. Wij weten dat in ieder dorp goede en betaalbare zorg en ondersteuning, onderwijs, sport, woonruimte, ontmoetingsplekken, cultuur en groene ruimte mogelijk is en blijft. Wij weten ook dat we daar alleen samen voor kunnen zorgen.

Geef mensen de kans om iets op te pakken, om te vernieuwen, om eens iets geks voor te stellen. Wij werken aan een gemeente die open staat en ruimte geeft aan mensen, hun ideeën serieus neemt en deze ondersteunt waar nodig. Zeker als iedereen daar iets aan heeft. Want PRO5 wil geen schijnoplossingen, maar duurzame toekomstbestendige oplossingen, door inwoners, jong en oud, bedacht en gedragen.

PRO5 bestaat uit mensen die geloven in het gesprek. Wij houden van een kritische blik en verfrissende ideeën. Door met elkaar - en de rest van de inwoners - in gesprek te gaan over alles wat onze gemeente mooier kan maken, zorgen we voor een positieve beweging.

Daarom maakt PRO5 een duidelijke keuze de komende vier jaar: DOORGAAN!

Wij gaan door met wat we bereikt hebben op het gebied van persoonlijke zorg en ondersteuning dichtbij. We gaan door met de richting die ingeslagen is naar een gezonde veehouderij. We gaan door met besturen, ook als het lastig wordt.
Wat is onze richting?
Dat hebben wij vastgelegd in dit programma. Niet alles in beton gegoten omdat wij geloven in de kracht en creativiteit van onze inwoners. Samen met een gemeente die het beste naar boven haalt en aansluit waar nodig. De kernwaarden van PRO5 zijn sociaal, solidair en duurzaam. Omdat wij denken dat ieder dorp en ieder mens in onze gemeente anders is, willen wij niet iedereen over één kam scheren. Naast een korte beschrijving van onze ‘kernwaarden’ geven wij per dorp aan waar we - in elk geval - samen met de inwoners concreet aan zouden willen werken.

Op welke manier? Lees verder...


GEZONDHEID OP EEN! Concrete maatregelen nodig voor een gezonde veehouderij en een gezonde leefomgeving.

Wat bedoelen we hiermee:

Gezondheid op één. Het moet. Het kan.

Dat was de titel van de bijeenkomst over intensieve veehouderij die op 6 mei 2017 georganiseerd werd door PRO5. Later die maand stemde een meerderheid in met het voorstel van PRO5 om de gezondheidsrisico’s die een relatie hebben met veehouderijen, zo veel mogelijk te beperken. Er is een grens getrokken op het huidige niveau van het aantal dieren waar een vergunning voor nodig is. Vergunningen voor mestverwerkers worden voorlopig niet in behandeling genomen omdat de risico’s niet voldoende in beeld zijn.

We zijn er nog lang niet!

Er is nog een lange weg te gaan als we de doodlopende weg die de intensieve veehouderij is ingeslagen willen ombuigen naar (of vervangen door) een gezonde kleinschalige manier van voedsel produceren. Veel wet en regelgeving komt uit Brussel, Den Haag en Den Bosch, maar PRO5 gaat er alles aan doen om op gemeentelijk niveau zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om het tij te keren.

Het huidige systeem is failliet! Het veroorzaakt gezondheidsproblemen, is schadelijk voor het milieu, en zorgt voor stank en overlast. Met wat nieuwe technieken, meer vee en fabrieken om de enorme hoeveelheid mest weg te werken komen we er niet. Deze negatieve spiraal heeft gezorgd voor een afname van maatschappelijk draagvlak. Het roer moet echt om, naar kleinschalige en biologische bedrijven. Een (financieel) gezond alternatief voor boeren, dus met minder of geen negatieve effecten voor de omgeving of voor dierenwelzijn.

PRO5 verschilt van andere (traditionele) politieke partijen in de maatregelen die wij denken dat nodig zijn als het gaat om de transitie in de veehouderij. Dat komt omdat wij geen heil zien in symptoombestrijding maar het probleem bij de kern willen aanpakken.

Naar een omgeving waar men elkaar niet overbelast

Er is lef en politieke durf nodig om het anders aan te pakken. Het is namelijk een complexe problematiek met veel tegenstrijdige belangen. De gemeente moet daarover in gesprek gaan met ondernemers. Welk toekomstperspectief zien boeren zelf, waar willen ze naar toe? Kunnen boeren onderling iets voor elkaar betekenen? PRO5 ziet bijvoorbeeld kansen met betrekking tot natuurontwikkeling en herbestemming van gronden rondom stoppende bedrijven.

In de tussentijd blijft het noodzaak om de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof aan banden te leggen. Voor bedrijven die dicht bij dorpskernen liggen is er een nog grotere noodzaak om te stoppen of te verplaatsen. De controle op vervuilende bedrijven moet aangescherpt worden om te zien of zij zich aan de regels houden. Bij constateren van overtreding van wet en regelgeving of voorwaarden van de vergunningverlening, zijn sancties het resultaat.

Uiteraard richt PRO5 zich ook op verkeer en bedrijventerreinen als het gaat om het behoud van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Extra investeren in handhaving is belangrijk om ervoor te zorgen dat milieuovertreding ook daadwerkelijk aangepakt worden. PRO5 vindt het belangrijk dat we milieu- en gezondheidseffecten niet alleen berekenen maar ook meten, zodat er een realistisch beeld ontstaat.


Zorg, ondersteuning & ontmoeting: goed en betaalbaar geregeld, dicht bij huis, samen met inwoners georganiseerd.

Wat bedoelen we hiermee:

Voor mensen die zonder hulp of ondersteuning niet (goed) mee kunnen doen, moet het goed geregeld zijn. Dat kan gaan over zorg, werk of onderwijs. Wat belangrijk is, is nabijheid, zowel in ondersteuning als communicatie. De nieuwe taken (“decentralisaties”) hebben de gemeenten en inwoners veel kansen gegeven die nog niet altijd gegrepen worden. Daar waar wel kansen gegrepen worden, ontstaan vaak mooie en vernieuwende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het Praktijkhuis in Bladel, het collectieve nieuwbouwproject project in Netersel, de Goei Kamer in Casteren, Zorgcoöperatie in Hoogeloon, Dienstencentrum in Hapert.

PRO5 staat voor kleinschaligheid en focus op een manier van organiseren en ontwikkelen die past bij de mensen in de dorpen, dóór mensen in die dorpen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen en inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor het bewaken van de balans tussen solidariteit en maatwerk en communiceert daar helder over. PRO5 gaat de verkokering van bureaucratie in de gemeentelijke systemen zoveel mogelijk tegen. Belangrijk is de voortdurende aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers: hun betrokkenheid, hun mogelijkheden, grenzen en passende ondersteuning. Hier moet de gemeente de komende jaren extra in investeren.

PRO5 zet zich in voor een stevig armoedebeleid: niemand mag door armoede buiten de samenleving vallen, zeker kinderen niet. Wij zetten ons in voor goede schuldhulpverlening en blijvende ondersteuning aan de Voedselbank, stichting Leergeld en stichting het Kompas. Wij vinden dat de gemeente maximaal gebruik moet maken van de ruimte die de wet ons biedt om bijzondere bijstand in te zetten als dat nodig is.
Bij zorg en ondersteuning is de behoefte hieraan leidend en het systeem faciliteert dit.

In het kader van werkgelegenheid vindt PRO5 het belangrijk dat er nauw contact en samenwerking is met ondernemers. Bij de hervormingen van de WVK staat het behoud van kwaliteit voorop, het is daarom belangrijk dat het geld beschikbaar blijft voor participatie. De WVK is van gemeenten en blijft dat in principe wat PRO5 betreft.

Ervaringen van gebruikers

PRO5 vindt het belangrijk dat bij het vormgeven van zorg en welzijn, gebruikers zowel vooraf als achteraf middels een evaluatie worden betrokken. Die ervaringen zeggen ons namelijk veel over hoe goed we erin slagen om echt aan te sluiten bij vragen en behoeften van mensen.

De behoefte die er is om voor ouderen bewegingsfaciliteiten te realiseren bij steunpunten is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat PRO5 op zal pakken. Door zorg en voorzieningen dichtbij diegene te realiseren die er gebruik van maken, houdt PRO5 grip op de wensen en mogelijkheden.

Dementie

In 2012 is onze gemeente koploper geworden op het gebied van dementievriendelijke gemeenschappen. PRO5-wethouder Joan Veldhuizen zette zich daar jarenlang voor in (www.bladel.nl/dementie). Wij willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom zetten wij ons blijvend in voor een dementievriendelijke gemeenschap. Het is belangrijk om koploper te zijn, omdat het ons scherp houdt op nieuwe ontwikkelingen die we kunnen benutten. Bovendien delen wij graag onze kennis met anderen, want dementie houdt niet op bij de gemeentegrens.

Jongeren
Jongeren ontwikkelen zich in hoog tempo, hypes, trends en nieuwe media staan centraal. Dat maakt het lastig om jongeren te verleiden tot politieke uitspraken of formele betrokkenheid,. PRO5 richt zich daar dus niet alleen op. Wij willen dromen vangen en enthousiasme voor eigen initiatieven prikkelen. De ‘wij zijn ook jong geweest gedachte’ moet van tafel! Wat leeft er nu? Wie heeft er goede ideeën? Welke mogelijkheden geven jongeren de kans om zich te ontwikkelen?

PRO5 laat de jeugd aan het woord door een jongerenbudget per dorp beschikbaar te stellen waarbij jongeren ideeën met draagvlak, die ze ook zelf mee willen uitvoeren, kunnen indienen.
Ook willen we dat de gemeente haar oor op verschillende manieren te luister legt, zowel door eigentijds gebruik van media en internet als het fysiek in gesprek gaan. Bijvoorbeeld op scholen over relevante onderwerpen. Denk aan kamperen bij de boer, sportvoorzieningen, bouwen van carnavalswagens en alcoholgebruik. Een levendig voorbeeld van een geschikte gesprekspartner is de Junior dorpsraad in Casteren, daarnaast kijken we ook verder dan de georganiseerde overlegstructuren.

Ontmoetingsplekken

In alle dorpen zijn ontmoetingsplekken onmisbaar, zowel binnen als buiten. Waarom? Omdat daar gespeeld, geleerd, gezorgd, geflirt, gebiljart, gesport, gezongen, gedanst, muziek gemaakt, gegeten en gedronken wordt. En nog veel meer! Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen zoals gemeenschapshuizen, steunpunten, bibliotheek, sportvelden en scholen omdat ontmoetingen tussen mensen bij ons voorop staat.

Jong en oud verbinden

PRO5 vindt het belangrijk om jong en oud met elkaar te verbinden, niet alleen met het oog op de toekomst (vergrijzing) maar ook om van elkaar te leren of voor elkaar te zorgen. PRO5 juicht daarom samenwerkingsverbanden tussen hulpverleners en seniorenorganisaties toe. Zo wordt op een eigentijdse manier gewerkt aan een compleet welzijnsaanbod.

Sport, cultuur en leren

Sport, cultuur en onderwijs vinden wij van onschatbare waarde! Sporten in teamverband versterkt de sociale band in een dorp. Het leert jongeren om met elkaar samen te werken,  en door het waardevolle vrijwilligerswerk ondersteunen dorpsgenoten elkaar.. Leren doe je overal, dus niet alleen in de klas. Boeiende exposities over archeologie, avontuurlijke bospaden, kunstroutes, mooie muziek, spetterende evenementen, toneelstukken. PRO5 ondersteunt die diversiteit aan creatieve uitingen die leerzaam en leuk zijn. Er zijn veel mooie verbindingen te maken, zoals jong en oud, cultuur en zorg, onderwijs en milieu/natuur. Een mooi voorbeeld was de expositie in de hal van het gemeentehuis van leerlingen van het PiusX-college over inwoners met dementie (download hier het boekje).

Statushouders

PRO5 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de crisisnoodopvang van mensen die op de vlucht waren gegaan voor oorlog en geweld. Wij zijn er trots op dat de opvang in onze gemeente positief is verlopen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die gevlucht zijn en nu hun leven weer aan het opbouwen zijn in onze gemeente, alle steun en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de mensen in de directe omgeving aan deze nieuwkomers. Zodat zij zonder angst en vanuit goed vertrouwen worden opgenomen in de gemeenschap.


Huizen bouwen met de doelgroep!

Wat bedoelen we hiermee:

PRO5 wil een woningbeleid met eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking willen allemaal prettig wonen. Belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden met betrekking tot bouwen en wonen. Locatieverenigingen die in collectiviteit woningen realiseren, zoals dat in Netersel is gebeurd hebben daarbij onze expliciete voorkeur.

De gemeente neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van betaalbaarheid, het mogelijk maken van woningen met lage huur, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Bij woningbouw gaat het niet alleen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de huizen zelf maar ook om de sociale aspecten van een buurt en hoe de samenhang versterkt kan worden. Speelgelegenheid voor kinderen is hier een belangrijk onderdeel van. Het is daarom van groot belang dat ontwikkelingen in samenspraak met burgers en lokale initiatieven worden opgepakt. Projectontwikkelaars zouden volgens PRO5 op  het tweede spoor moeten staan.

Het is belangrijk dat de gemeente bij woningbouw afstemming zoekt met andere gemeenten in de regio. De gemeente zoekt de samenwerking op met bijvoorbeeld corporaties en zorginstellingen.  Bouwen met de doelgroep, op de juiste plek, op het juiste moment voor de juiste prijs!


Duurzaamheid op alle terreinen

Wat bedoelen we hiermee:

Voor PRO5 is duurzaamheid vanzelfsprekend, op alle terreinen. Dat houdt in dat wij het belangrijk vinden om aan te sluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij voorstander zijn van een circulaire economie waarbij we werken volgens een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Zo beperken we de milieugebruiksruimte.

Duurzaamheid op het gebied van zorg, welzijn en werk betekent onder andere dat korte termijn oplossingen plaats maken voor lange termijn (preventieve) investeringen en het verbinden van mensen en organisaties. Maar ook bijvoorbeeld het in staat stellen van mensen om een leven lang te kunnen leren.

Met betrekking tot woningbouw en bedrijventerreinen is duurzaamheid meer dan energiebesparing. Het gaat ook over gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers. Maar ook over duurzaam slopen en verantwoord watergebruik.

Duurzaamheid in het verkeer komt tot uiting door een investering in goed een veilige fietsroutes en waar nodig vervoer op maat. De gemeente, burgers en de bedrijven zijn ieder verantwoordelijk voor het verstandig omgaan met mobiliteit en het beperken van autoverkeer. Bijvoorbeeld door vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement bij bedrijven, carpooling, etc. Meer asfalt is niet de oplossing. We hebben oog voor de toegankelijkheid van de infrastructuur voor alle doelgroepen. Denk aan ruimte voor rollators en scootmobielen,  maar ook laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.

Openbaar vervoer schiet te kort in de Kempen. PRO5 is voorstander van een snelle en schone verbinding tussen Bladel en Eindhoven, Tilburg en Antwerpen. Hier hebben studenten, ondernemers, inwoners van de Kempen en toeristen baat bij. Wij willen dat onderzocht wordt op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

Snel internet kan een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een dorp. Zeker in relatie met zorg liggen er talloze handige toepassingsmogelijkheden die het mogelijk maken dat mensen langer en fijner thuis kunnen blijven wonen. Zoals gas, water en elektra zou dit een nutsvoorziening moeten zijn. Het liefst voor en door inwoners, in coöperatieve vorm, goedkoop en zonder winst voor commerciële bedrijven. Ook in het buitengebied!

Groene ruimte en natuur is van groot belang volgens PRO5. Wij zijn voor het behoud van het huidige groen en waar mogelijk voor het teruggeven van bijvoorbeeld vrijkomende agrarische gronden aan de natuur. De gemeente investeert in de bevordering van de biodiversiteit.


Lokaal toekomstbestendig bestuur door gemeentelijke herindeling

Wat bedoelen we hiermee:

PRO5 hecht groot belang aan een bestuur dat aansluit op bestaande dynamiek en daarmee zorgt voor continuïteit. Dat kenmerkt zich door een gemeentelijke organisatie die zowel op politiek als uitvoerend niveau weet wat er speelt en daarover steeds weer in gesprek gaat.

Voor PRO5 is de menselijke maat belangrijk. Wij willen niet dat de gemeente altijd zelf de oplossing ontwikkelt en daar een aanbieder bij zoekt, maar juist dat de gemeente samen met de inwoners de uitdagingen formuleert en aan gaat. Daar hoort een betekenisvolle en ondubbelzinnige communicatie bij, met duidelijkheid over inzichtelijke procedures en afspraken.

Het is belangrijk om kansen te zien en ze aan te grijpen als ze zich voordoen. Door als politiek steeds zij aan zij te staan met inwoners en bestuurders is het mogelijk om op alle fronten een sociaal, solidair en duurzaam beleid te voeren, dat op draagvlak kan rekenen.

De essentie van deze bestuurlijke nabijheid, evenals alle andere uitgangspunten die u in dit PROgramma terugvindt laten zich niet beperken door gemeentegrenzen. Ze prikkelen ons juist om over deze grenzen te kijken.  De taken waarvoor een gemeente verantwoordelijkheid draagt worden immers steeds uitgebreider en complexer. Om daar invulling aan te geven organiseert de gemeente veel van haar taken in Gemeenschappelijke Regelingen samen met de gemeente om haar heen. Dat betekent dat taken zoals de gemeentelijke gezondheidsdienst, de Jeugdzorg, WMO en de omgevingsdienst worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden.  Onder de vlag van  ´Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK)’  gebeuren gemeentelijke uitvoeringstaken zoals bijvoorbeeld vergunning verlening eveneens niet langer vanuit Bladel.

De ondoorgrondelijke complexiteit van deze regelingen, maar vooral het gebrek aan democratisch gehalte is enorm. Doordat wethouders van verschillende gemeente in verschillende bestuurslagen aansturing geven aan deze organisaties is het voor de gemeenteraad onmogelijk haar wettelijke taken uit te voeren. Zo is de mogelijkheid tot inhoudelijke kaderstelling en bijsturing erg beperkt doordat er steeds meerdere gemeenteraden aan één roer zitten. Daarnaast is de controle zoals deze door de wet wordt voorgeschreven een onhaalbare kaart, ieder democratisch genomen besluit is echter maar een van de vele zienswijze op het gevoerde beleid en  de financiering daarvan.  PRO5 acht dit niet langer werkbaar en maakt een duidelijke keus.

Wij zijn voor uitbreiding van directe bestuurlijke slagkracht middels een gemeentelijke herindeling van drie Kempengemeenten, waarbij een fusie met  Eersel en Reusel tot onze eerste keus behoort. Dit betekent voor ons expliciet het opheffen van gemeenschappelijke regelingen zoals de GRSK.

De discussie over het eventueel samengaan van gemeenten of het aangaan van gemeentelijke allianties kan in kleinere dorpen het gevoel veroorzaken dat zij er straks niet meer toe te doen. PRO5 wil stellig pleiten dat het omgekeerde ook waar kan zijn. Door de schaalvergroting wordt de inbreng van bijvoorbeeld een dorpsraad op de bevordering van de leefbaarheid in een dorp voor een gemeente nog belangrijker. PRO5 zal de voelsprieten van de kleine kernen altijd serieus nemen en blijven inzetten op maximale samenwerking. PRO5 stelt als voorwaarde dat bij het samengaan van gemeenten de individuele kernen aandacht krijgen en voldoende  ruimte en ondersteuning  behouden om krachtig te blijven en zich te onderscheiden.


Wat betekent dat nu voor onze dorpen?

PRO Netersel

Het is goed wonen in Netersel en dat willen we graag zo houden! Het dorp biedt een groene omgeving waar men elkaar kent en gewend is om met elkaar dingen op te pakken en te realiseren.

Alle randvoorwaarden in het dorp zijn goed  geregeld. De infrastructuur, waaronder ook de vele fiets- en voetpaden,  zijn van prima kwaliteit.

PRO5 zou naast de Dorpsraad graag direct in gesprek blijven met de inwoners, zodat de politiek dichter bij de mensen staat.  We vinden het bijzonder belangrijk om op de hoogte te blijven van wat mensen in hun leefomgeving voor ontwikkelingen zien en zelf graag willen. 

Ontmoetingsplekken

De ontmoetingsplekken in Netersel zijn op de toekomst voorbereid.  De gemoderniseerde Lambertusschool, de nieuwe activiteitenschuur de Muilerij,  sportpark de Groesbocht met haar nieuwe kleedlokalen, het nieuwe gildehuis, de boulodrome van De Soepele Pols en het gemeenschapshuis de Poel voldoen aan de eisen van de Neterselse gemeenschap.  Samen met de St. Brigidakerk en de (horeca)ondernemers zijn deze plekken onmisbaar. Dit is waar de inwoners van Netersel elkaar tegenkomen! Deze voorzieningen staan wat ons betreft niet ter discussie en moeten in ontwikkeling blijven. Hier worden talenten ingezet bij verenigingen, vinden culturele uitspattingen plaats, ontmoeten jong en oud elkaar.

Belangrijk is dat in de kleine kernen sportverenigingen behouden blijven. Voor de Lambertusschool zijn er voldoende leerlingen zodat de school als voorziening in stand blijft. In combinatie met de geplande woningbouw moet dit lukken.  Neterselnaren maken gebruik van  de 'hoofdbibliotheek' in Bladel maar kunnen hun leesvaardigheid en leesplezier ook prikkelen door de wisselende boekenkast in de Poel die door inwoners wordt beheerd.  De kermis in Netersel is ‘op zijn retour’, PRO5 ziet een taak voor de gemeente om deze ontwikkeling te keren en dit ‘dorpse ontmoetingsmoment’ een impuls te geven.

Zorg en ondersteuning dicht bij

Het is fijn om in je eigen dorp oud te kunnen worden, en mooi als je met een beperking toch gewoon mee kan blijven doen. We zijn trots op de activiteiten van Buurthulp Netersel die voor alle inwoners van het dorp voorzien in laagdrempelige activiteiten en ondersteuning.  Zo blijft de ondersteuning vertrouwd, dicht bij, en niet ingewikkelder dan nodig.

Gezonde omgeving

Gezondheid en leefbaarheid gaan goed samen.  Het groene karakter van Netersel moet evenals de andere kernen de maximale bescherming krijgen die de gemeente kan bieden tegen de overlast en risico’s en  van intensieve veehouderijen. Gezonde en milieuvriendelijke agrarische activiteiten kunnen op onze steun rekenen.

Woningbouw

We zien dat de woningbouwdoelen die PRO5 in 2014 voorstelde zijn gerealiseerd. Er worden door de gemeente gefaciliteerde starterswoningen gerealiseerd en er zijn een aantal huurwoningen gepland in latere fase van inbreiding. De bestaande werkgroep Wonen van de Dorpsraad zal  intensief met de gemeente kunnen blijven samenwerken.


PRO Casteren

Casteren is een dorp met ruim duizend inwoners: Zeer compact, met een groot groen buitengebied. De sterke onderlinge verbondenheid binnen het dorp komt naar voren in verenigingen, carnavalsgroepen, dorpsraad, buurtpreventie, de sociale en zorg activiteiten binnen MFA Den Aord (Goei Kaomer, Aordetig eten, Informatiepunt Zorg en het Platform welzijn & zorg enz.). Dit geldt ook voor de jeugddorpsraad en natuurlijk het (bijna) gemeentebreedte vervoer via ‘hèt’ busje van het Casters Vervoer. Iedereen krijgt ook zijn of haar plek op de eigen website www.casteren.net die door vrijwilligers actueel en interessant wordt gehouden. Dit alles kwam dit jaar ook nog eens samen op het kampeerterrein van ‘Hul Caastere kampeert’. Dit was een groot sociaal evenement waar de deelnemers zich op een steenworp afstand van hun eigen huis echt op vakantie waanden en waar het ontmoeten centraal stond.

Gastvrij

Dat Casteren gastvrij is bewijst ook de opvang en begeleiding van een groot gezin van Syrische statushouders. Zij zijn vanuit de gemeenschap en dorpsraad, op een warme manier welkom geheten en werden vaak spontaan ondersteund om een goede start te kunnen maken. Een hecht dorp kan zich dus nog meer onderscheiden door ook buitenstaanders zich thuis te laten voelen. Het succesvolle startersproject aan de Durkijk zorgt ook nog steeds voor de nodige nieuwe aanwas en met de bouw aan de Vurste Putten wordt er ook weer ruimte voor doorstroom gecreëerd.

Proactief

Is Casteren dan al helemaal af? Nee, het dorp is altijd proactief op zoek naar verbetering en neemt graag zelf het heft in handen. Zo is Casteren nu al bezig met een toekomstvisie voor 2030. Een blik vooruit waar de handen inéén geslagen worden en iedereen aangespoord wordt mee te denken. PRO5 vindt dit een fantastische manier van burgerparticipatie die vanuit het drop zelf komt. Zo vinden wij het bouwprincipe via CPO (zoals Durkijk) nog steeds van grote waarde. We zien nu dat ontwikkelaars de markt weer overnemen maar wij zouden graag zien en het volledig ondersteunen als de burger zelf weer achter de tekentafel gaat kruipen.

Leefomgeving

Vanuit de dorpskern ben je zo in het omliggende groen. Binnen het dorp is het in de loop van de jaren wel meer versteend geraakt. PRO5 wil groen zoveel mogelijk weer dichter in de woonkern terug laten komen en bouwplannen in een veel eerder stadium toetsen aan ‘groene’ criteria. De gronden bij den Tip en op de plaats van de oude basisschool zullen dus ook met deze insteek her ontwikkelt dienen te worden. Voldoende speelgelegenheid voor alle leeftijden moet gewaarborgd zijn en ook het Kinderen Vakantie Werk die nu op een mooie manier gebruik kunnen maken van het terrein van de oude basisschool moet een goede plek kunnen behouden. Op het gebied van handhaven vindt PRO5 de signalen vanuit de burgers van grote waarde. Een goede wisselwerking tussen gemeente en bijvoorbeeld de buurtpreventie moet op orde zijn. PRO5 wil ook aangesproken worden als dit te wensen over dreigt te laten. De gemeente moet dan bereid zijn om ook echt in te grijpen en middelen ter beschikking te stellen.

Toekomst waarborgen

Omdat Casteren vooruit denkt zijn ze ook al bezig met het opwaarderen van de functionaliteit van Sportpark de Smeel. Hoe kan het sportpark nog beter betrokken en gebruikt worden nu het door de bouw aan de Vurste Putten ook steeds dichter bij de woonkern komt te liggen?

Een prijzenswaardig voorbeeld hiervan, is het plan om een multifunctionele bouwschuur op te richten die naast het herbergen van jonge wagenbouwers ook gebruikt kan gaan worden door andere groepen en verenigingen. Deze initiatieven vanuit het dorp krijgen nu vorm en PRO5 wil altijd constructief meedenken met ontmoeting, ontplooiing en respect voor mens, dier en milieu als essentiële kernwaarden meegenomen worden. Ook het bevorderen van fusies tussen verenigingen is al een beproefd concept binnen onze gemeente dat positief uit kan pakken. PRO5 pleit voor een open vizier in het belang van het verenigingsleven en de beoefenaars. De discussie over het eventueel samengaan van gemeentes of het aangaan van gemeentelijke allianties kan op een klein dorp als Casteren het gevoel veroorzaken om er straks niet meer toe te doen. PRO5 wil stellig pleiten dat het omgekeerde ook waar kan zijn. Door de schaalvergroting wordt de inbreng van bijvoorbeeld een dorpsraad op de bevordering van de leefbaarheid in een dorp voor een gemeente nog belangrijker. PRO5 zal de voelsprieten van de kleine kernen altijd serieus nemen en blijven inzetten op maximale samenwerking.

Op economisch gebied kent Casteren betrekkelijk veel zzp’ers. Deze eenmansbedrijven werken ook nog vaak samen om projecten gezamenlijk aan te nemen of te ondersteunen. Meedenken met slimme oplossingen om deze en andere kleinschalige bedrijvigheid bij het dorp en de inwoners te houden kan PRO5’s interesse dragen. Bij het toetsen van plannen vinden wij het minimaliseren van overlast op de leefomgeving en het milieu een onwrikbare voorwaarde. PRO5 wil op het gebied van  verkeersveiligheid de omwonenden nauw betrekken om knelpunten op te lossen. Zij kennen namelijk als geen ander de plek en dagelijkse omstandigheden voor de verkeersdeelnemer.

Vertrouwen

PRO5 vertrouwt nog steeds op de daadkracht van Casteren om hun eigen dorp de moeite waard te houden. Het verleden en heden wijst uit dat het dorp zich niet gauw laat kisten en gaat voor kwaliteit. Wij willen deze mentaliteit van het dorp blijven ondersteunen!


PRO Hoogeloon

Hoogeloon is een dorp met ruim 2200 inwoners. Het is een uitgerekt dorp met veel lintbebouwing, een compact centrum en een groot groen buitengebied. Er zijn 870 huishoudens, waarvan 27% bewoond door eenpersoonshuishoudens, 41% huishoudens met kinderen en 32% huishoudens zonder kinderen. 15% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

Hoogeloon kent een bruisend verenigingsleven. De zorgcoöperatie en het steunpunt zetten zich in voor ouderen en mensen met een beperking op allerlei gebieden.

Wonen is meer…

PRO5 wil de komende jaren prioriteit geven aan het samen met de inwoners zoeken naar nieuwbouwlocaties voor starters- en seniorenwoningen. Gezien de belangstelling vanuit de inwoners van Hoogeloon en de vertragingen rondom projecten blijft bouwen op maat een agendapunt voor PRO5. Wel zullen we naar mogelijkheden moeten zoeken binnen de bebouwde kom. Het buitengebied wil PRO5 groen houden en daar waar mogelijk meer natuur toevoegen ten koste van veehouderij. Toeristisch moet Hoogeloon “beter op de kaart” komen, Hoogeloon is een belangrijke pijler in de historie van de gemeente.

Zorg voor elkaar

Hoogeloon kent een sterke sociale samenhang, toch kan je ook hier eenzaam zijn of problemen voor jezelf houden. Samen met de verenigingen en organisaties als het steunpunt en de zorgcoöperatie wil PRO5 naar wegen zoeken om iedereen onderdeel te maken van de Loonse samenleving. Initiatieven als buurtzorg, samen eten en de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken in het dorp verdienen veel waardering. De gemeentelijke medewerkers op de terreinen welzijn en zorg moeten nog meer naar buiten om lokale initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De eigen initiatieven als Valensplein, Speulwei, Kabouterberg en fietsroute naar sportpark zijn hier goede voorbeelden van.

PRO5 wil zeker in Hoogeloon de mogelijkheden maximaal benutten om (groepen) inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven over zorg en hun samenleving.

Groen dorp

Het buitengebied van Hoogeloon kan nog veel mooier en daardoor aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. PRO5 wil na het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) een BOP (buitengebied ontwikkelingsplan). Ook nu weer samen met de inwoners. Denk hierbij aan zaken als: pachtgronden omzetten in natuur, herontwikkelen van plekken waar boeren stoppen, glasvezel wat al deels verwezenlijkt is, groen rond bedrijven en nieuwe wandel/fietsroutes. Hoogeloon zou hiermee in de gemeente Bladel maar ook landelijk voorop lopen. Er liggen volop kansen!

Ontmoeten en de kracht van de Loonse inwoners!

Het sportpark “De Roetwijer”, de basisschool “De Vest”, het gemeenschapshuis “D’n Anloop” en steunpunt “D’n Bogerd” zijn onmisbaar voor Hoogeloon. PRO5 wil blijvend investeren in deze ontmoetingsplekken van mensen. Zeker na het verdwijnen van de lokale supermarkt en één van de cafés. Inwoners van Hoogeloon zorgen er immers samen voor dat deze voorzieningen het levende bewijs zijn van de kracht van de lokale samenleving. PRO5 wil de behoeftes van de inwoners centraal stellen en denkt dat het op deze manier nog beter kan! 

De bibliotheek in de basisschool is een goed voorbeeld van samenwerking gemeente en de inwoners.


Zorg, welzijn, ondersteuning

Ook in het dorp Bladel moet advies, ondersteuning, begeleiding en zorg goed georganiseerd zijn voor mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Veel is er al goed geregeld. De afgelopen jaren heeft PRO5-wethouder Joan Veldhuizen zich ingezet voor plekken waar mensen zonder indicatie terecht kunnen, zoals (ouderen bij) de Goei Plak in Bladel en de indicatievrije inloop bij de zorgboerderij voor mensen met psychiatrische problemen. Het Praktijkhuis is een ander mooi voorbeeld van een vernieuwende en laagdrempelige manier om mensen, die ondersteuning nodig hebben bij werk, de  mogelijkheid te bieden hun competenties te vergroten. PRO5 blijft zich er voor inzetten dat niemand buiten de boot valt. Andere voorzieningen die geworteld zijn in onze gemeente en een bijdrage leveren aan deze doelstelling, kunnen blijven rekenen op de steun van PRO5.

De waarde die de verenigingen voor onze dorpen hebben is niet in geld uit te drukken. De gemeente moet dan ook de ondersteuning (blijven) bieden die nodig is om hun belangrijke werk optimaal te kunnen uitvoeren. We zullen slimme verbindingen en samenwerking aanmoedigen en steeds op zoek gaan naar vernieuwing.

Den Herd

Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor een toekomstbestendige Den Herd op de huidige plek. Inmiddels is in kaart gebracht wat er nodig is en is de uitvoering begonnen. Voor PRO5 is Den Herd een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud en voor vele verenigingen en initiatieven in Bladel. Dat moet zo blijven.

Verkeer en vervoer

De Sniederslaan zou wat ons betreft autovrij moeten zijn, om de veiligheid en sfeer van het winkelhart te verhogen. PRO5 is voorstander van een snelle en schone verbinding tussen Bladel en Eindhoven, Tilburg en Antwerpen. De provinciale weg moet opgewaardeerd worden en de bereikbaarheid van de  bedrijven vergroot.

Economie, bedrijvigheid

Bladel is voor de Kempen een belangrijk economisch centrum. Voor PRO5 is het van groot belang dat de gemeente intensieve en constructieve contacten met het bedrijfsleven en de ondernemingsverenigingen onderhoudt. Zij zijn immers belangrijke partners in het bereiken van doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, milieu, veiligheid. Ook de economie is constant in beweging. Sommige takken breiden uit, sommigen komen aan de grens van wat nog verantwoord is, andere krimpen juist, en voortdurend ontstaan er nieuwe activiteiten. De gemeente moet positief alert zijn op nieuwe kansen en resoluut ingrijpen waar handhaving nodig is.

Wonen

PRO5 maakt zich zorgen over het tekort aan woningen met een relatief lage huur. De geldende wachttijden geven dit tekort aan. Wij dringen er nadrukkelijk op aan dat de Kempische gemeenten met een plan komen om dit tekort op zo kort mogelijke termijn flink terug te brengen.


PRO Hapert

Centrumontwikkeling

Voor PRO5 is het belangrijk om constant te investeren in de leefbaarheid van onze kernen. We leggen de focus op het investeren in mensen, vooral door het mogelijk maken van ontmoetingen. Dat heeft de afgelopen jaren geleidt tot goede multifunctionele accommodaties (MFA) in Netersel, Casteren en Hoogeloon. In Bladel werd de nieuwbouw van “De Toermalijn”, een nieuwe sporthal, vernieuwde marktpleinen en plannen voor de renovatie van Den Herd gerealiseerd.

Nu is het de beurt aan Hapert! Een ontwikkeling van het centrum die voorziet in nieuwbouw voor “Den Tref” (50 jaar oud), nieuwbouw voor “Het Palet” de enige basisschool in het dorp, die in deels verouderde gebouwen zit, uitbreiding van “de Kloostertuin” en een eigentijds onderdak voor “Bibliotheek De Kempen”, “Kinderopvang” en de  “Peuterspeelzaal”. Dit alles in de vorm van een nieuwe MFA, die ontmoeting stimuleert en dubbel gebruik van ruimten mogelijk maakt. Aangezien dit gecombineerd wordt met inpassing van de sporthal en behoud van het kerkgebouw is er sprake van een complete centrum ontwikkeling voor Hapert. Een centrum dat aantrekkelijk is voor de inwoners met zowel een groene openbare ruimte als toekomstbestendige verblijffuncties voor jong en oud.

Dat mag van PRO5 dus ook wat kosten, sterker nog, we hebben gezien bij investeringen in de andere dorpen dat het veel geld kost. Natuurlijk zullen we de kwaliteit van maatschappelijke meerwaarde tegen het geldbedrag afwegen. Voor PRO5 geeft altijd de leefbaarheid en het investeren in mensen de doorslag. Concreet betekent dit, dat we de komende 4 jaar fors gaan investeren in het centrum van Hapert. We nemen in 2018 een definitief besluit over de exacte invulling en uitvoering van deze centrumontwikkeling. 

Aandacht voor mensen, zorg, welzijn, ondersteuning.

Mensen willen zich thuis voelen in Hapert. Pas dan zetten ze zich in voor het dorp en kunnen ze er met plezier blijven wonen. PRO5 wil in mensen investeren in de overtuiging dat zij samen heel veel kunnen bereiken als de gemeente hen serieus neemt en ondersteunt in hun activiteiten. Wij willen burgerinitiatieven uitlokken en steunen. Dat kan vanuit het GBOH maar net zo goed vanuit verenigingen, buurten of groepjes inwoners. Samen met De Kloostertuin willen we bijvoorbeeld zorg zo dicht mogelijk bij mensen uitvoeren.

Ook in Hapert speelt het verenigingsleven een cruciale rol. De betekenis hiervan is groot, voor jong en oud. PRO5 is zich zeer bewust van de kracht die hiervan uitgaat voor de totale gemeenschap. De gemeente moet haar rol van faciliteren en ondersteunen serieus blijven nemen om dit in stand te houden en te versterken.

Wonen

Lange tijd waren er in Hapert weinig kansen voor de bouw van nieuwe woningen. De laatste jaren is hier wel een inhaalslag gepleegd, met o.a. de projecten Wijerspark en Ganzeakker. Aandachtspunt blijft dat de mogelijkheden voor jonge bewoners beperkt zijn. Ook hier, net als in Bladel en andere dorpen in de regio, doet zich het tekort aan huurwoningen met een lage huur gelden. De Kempische gemeenten moeten zich over dit probleem buigen. We roepen daarnaast jonge Hapertenaren op om samen aan plannen te werken voor collectieve woningbouwprojecten. Ook hier liggen kansen die we als PRO5 willen pakken.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart