pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Artikelindex

Lokaal toekomstbestendig bestuur door gemeentelijke herindeling

Wat bedoelen we hiermee:

PRO5 hecht groot belang aan een bestuur dat aansluit op bestaande dynamiek en daarmee zorgt voor continuïteit. Dat kenmerkt zich door een gemeentelijke organisatie die zowel op politiek als uitvoerend niveau weet wat er speelt en daarover steeds weer in gesprek gaat.

Voor PRO5 is de menselijke maat belangrijk. Wij willen niet dat de gemeente altijd zelf de oplossing ontwikkelt en daar een aanbieder bij zoekt, maar juist dat de gemeente samen met de inwoners de uitdagingen formuleert en aan gaat. Daar hoort een betekenisvolle en ondubbelzinnige communicatie bij, met duidelijkheid over inzichtelijke procedures en afspraken.

Het is belangrijk om kansen te zien en ze aan te grijpen als ze zich voordoen. Door als politiek steeds zij aan zij te staan met inwoners en bestuurders is het mogelijk om op alle fronten een sociaal, solidair en duurzaam beleid te voeren, dat op draagvlak kan rekenen.

De essentie van deze bestuurlijke nabijheid, evenals alle andere uitgangspunten die u in dit PROgramma terugvindt laten zich niet beperken door gemeentegrenzen. Ze prikkelen ons juist om over deze grenzen te kijken.  De taken waarvoor een gemeente verantwoordelijkheid draagt worden immers steeds uitgebreider en complexer. Om daar invulling aan te geven organiseert de gemeente veel van haar taken in Gemeenschappelijke Regelingen samen met de gemeente om haar heen. Dat betekent dat taken zoals de gemeentelijke gezondheidsdienst, de Jeugdzorg, WMO en de omgevingsdienst worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden.  Onder de vlag van  ´Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK)’  gebeuren gemeentelijke uitvoeringstaken zoals bijvoorbeeld vergunning verlening eveneens niet langer vanuit Bladel.

De ondoorgrondelijke complexiteit van deze regelingen, maar vooral het gebrek aan democratisch gehalte is enorm. Doordat wethouders van verschillende gemeente in verschillende bestuurslagen aansturing geven aan deze organisaties is het voor de gemeenteraad onmogelijk haar wettelijke taken uit te voeren. Zo is de mogelijkheid tot inhoudelijke kaderstelling en bijsturing erg beperkt doordat er steeds meerdere gemeenteraden aan één roer zitten. Daarnaast is de controle zoals deze door de wet wordt voorgeschreven een onhaalbare kaart, ieder democratisch genomen besluit is echter maar een van de vele zienswijze op het gevoerde beleid en  de financiering daarvan.  PRO5 acht dit niet langer werkbaar en maakt een duidelijke keus.

Wij zijn voor uitbreiding van directe bestuurlijke slagkracht middels een gemeentelijke herindeling van drie Kempengemeenten, waarbij een fusie met  Eersel en Reusel tot onze eerste keus behoort. Dit betekent voor ons expliciet het opheffen van gemeenschappelijke regelingen zoals de GRSK.

De discussie over het eventueel samengaan van gemeenten of het aangaan van gemeentelijke allianties kan in kleinere dorpen het gevoel veroorzaken dat zij er straks niet meer toe te doen. PRO5 wil stellig pleiten dat het omgekeerde ook waar kan zijn. Door de schaalvergroting wordt de inbreng van bijvoorbeeld een dorpsraad op de bevordering van de leefbaarheid in een dorp voor een gemeente nog belangrijker. PRO5 zal de voelsprieten van de kleine kernen altijd serieus nemen en blijven inzetten op maximale samenwerking. PRO5 stelt als voorwaarde dat bij het samengaan van gemeenten de individuele kernen aandacht krijgen en voldoende  ruimte en ondersteuning  behouden om krachtig te blijven en zich te onderscheiden.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart