pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Artikelindex

Omkijken naar elkaar

Samen leven als werkwoord

PRO5 gaat ervoor dat iedereen zichzelf mag zijn en zich thuis voelt in het eigen dorp. Je moet je eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Onze samenleving maken we met elkaar. We accepteren dat niet iedereen hetzelfde is, maar we vinden het belangrijk  dat iedereen gelijk wordt behandeld.  We delen eerlijk als het goed gaat en steunen elkaar als het tegenzit. 

Een mooie ambitie, maar er is een trend van individualisme en het zoeken naar onderlinge tegenstellingen gaande. Een trend die niet met geld of regels te keren is. Onze samenleving wordt financieel rijker maar ‘contactarmer’. Alleen als we tegenstellingen overbruggen, ons verplaatsen in de ander en willen investeren in elkaar wordt dat ideale plaatje haalbaar. Daarvoor is vertrouwen essentieel. Geen onverschilligheid, maar interesse in elkaar. Als politieke partij zorgen we er daarom voor dat de mens centraal staat in onze gemeente, niet het beleid. We zien het welzijn van alle inwoners in onze gemeente als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

In onze gemeente leidt de de sociaal-economische ongelijkheid tot grote verschillen in levensverwachting en de mate, waarin we gezond en gelukkig oud kunnen worden. Dat je levensverwachting en -geluk afhangen van je inkomen, daar moeten we iets aan doen. Ons plan hiervoor lees je hieronder. 

Voorkomen is beter dan genezen

Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We willen zorgen voor gezondere en gelukkigere mensen en zetten daarom in op gezondheid, welzijn en preventie. Denk hierbij aan het voorkomen of verminderen van drugs-, tabak- en alcoholgebruik maar ook duidelijke voorlichting over gezond eten en leven.  Zo verkleinen we de kans op gezondheidsachterstanden. 

Een belangrijk aandachtspunt, zeker door de gevolgen van de maatregelen rondom COVID-19 zijn diegene die eenzaamheid ervaren, in het bijzonder de doelgroep met (beginnende) geestelijke gezondheidsproblemen. We willen dat zij zorg en aandacht gaan krijgen om hun problemen en sociale isolatie te overwinnen. 

Social Hub Bladel

Om deze preventieve gemeentelijke aanpak een gezicht te geven en sociale initiatieven te bundelen gaan we het huidige Praktijkhuis qua functies, doelstelling en programma flink uitbreiden. Het is al een fantastische laagdrempelige voorziening geworden waar we als PRO5 erg trots op zijn. Het wordt wat ons betreft een verzamel- en broedplaats voor al het sociale aanbod van de gemeente waar inwoners zonder verwijzing, afspraak of indicatie altijd terecht kunnen voor nieuwe ontmoetingen, verbindingen, plannen en dromen.  Hieronder zijn de verschillende functies die samen het Social Hub Bladel vormen, toegelicht. 

Het Praktijkhuis Bladel | Bladel

Sociaal Huis 

In het Sociaal Huis Bladel kan iedere ondersteuningsvraag op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg en participatie worden gesteld. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het ‘normaliseren’ van een ondersteuningsvraag door in eerste instantie aansluiting te zoeken bij het reguliere Bladelse aanbod, dicht bij de inwoner en zijn of haar directe omgeving.

Op die manier is niet langer het dure individuele, geprofessionaliseerde aanbod van zorgaanbieders het vertrekpunt van ondersteuning, maar de eigen Bladelse samenleving van lokale, vaak collectieve, maatschappelijke, culturele en economische activiteiten.

In het Sociaal Huis werken onder andere de vrijwilligersondersteuner, ouderenconsulent, mantelzorgconsulent en jeugdcoach. Daarnaast vindt de aansturing plaats van organisaties die in opdracht van de gemeente al bezig zijn met de ondersteuning van Bladelse inwoners.

GGZ informatiepunt

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor GGZ-begeleiding en beschermde woonvormen, want voor sommigen begint een oplossing pas op een plek waar iemand zich veilig en thuis voelt. Onze inzet is om met preventieve programma’s te voorkomen dat mensen in die onveilige positie terecht komen. Lokale ondersteuners (vrijwilligers en professionals) moeten worden opgeleid om het GGZ-informatiepunt dat fysiek te bezoeken is in het Social Hub te kunnen bemensen. 

OverKop-Huis

Vooral jongeren willen we tijdig de kans bieden om over hun geestelijke gezondheid in gesprek te gaan. We zetten daarom in op een lokaal initiatief vergelijkbaar met de vlaamse OverKop-huizen (www.overkop.be). Een plek waar je als jongere gewoon binnen en buiten kunt lopen om allerlei leuke activiteiten te doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp van ervaringsdeskundigen, zonder een label opgeplakt te krijgen. Kartrekkers en professionals in het OverKop-huis zoeken de samenwerking met de jeugdcoach, het Pius X  College en initiatieven als Eyes Wide Open. 

Eenzaamheid bestrijden 

Door in mogelijkheden te denken, wordt de Social Hub een broedplaats van ontmoetingen voor alle doelgroepen. Hier hoeft niet altijd een volledig doordacht programma aan ten grondslag te liggen. Het kunnen tijdelijke en structurele initiatieven zijn.  Afgestemd op de behoefte die er is. We denken hierbij aan senioren die de Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, thuiswerkers die elkaar ontmoeten voor een lunchwandeling of een teambuilding activiteit waarbij de handen uit de mouwen worden gestoken voor de Praktijkwinkel of het kledingruil initiatief. We zien heel veel mogelijkheden die zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. Nog meer voorbeelden zijn: het opstarten van buddyprojecten in samenwerking met de Voedselbank Bladel, het zoeken van families die willen ondersteunen bij het initiatief ‘Buurtgezinnen’ of het starten van buddyprojecten met nieuwkomers. 

Het Dementievriendelijk Netwerk, wat we als een van de eerste dementievriendelijke gemeente hebben opgezet wordt weer nieuw leven ingeblazen en zorgt met haar activiteiten voor een veilige en geïnformeerde omgeving voor mensen met dementie, zodat zij volwaardig deel uit kunnen maken van onze gemeenschap. 

Inburgering

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel krijgt ook een plaatsje in de Social Hub. Zij geven ondersteuning en begeleiding op maat aan nieuwkomers (statushouders).  Door dit aan te bieden op een locatie waar sociale contacten en zinvolle dag-invulling voor het oprapen liggen kan een nieuwkomer op een laagdrempelige manier een netwerk opbouwen. 

Dit vergroot de impact van de ondersteuning die door de vrijwilligers van Vluchtelingenhulp wordt geboden.

(Kinder)Kleding ruilen

Een initiatief om nette, onbeschadigde (kinder)kleding te ruilen en via dit ruilsysteem voor iedereen bereikbaar te maken, naar voorbeeld van Kloffie & Co (kloffieco.nl).

Goed voorbeeld doet goed volgen. Meer deelinitiatieven zijn altijd welkom en kunnen ondersteund worden, door onderdeel te worden van ons minimabeleid. 

Praktijkhuis

De huidige functie van het Praktijkhuis, waarbij de doelstelling specifiek gericht is op de ontwikkeling van de maatschappelijke participatie door deelnemers, blijft bestaan. De voorliggende functie die het Praktijkhuis heeft voor diegene die gebruik maken van de participatiewet, en de programma’s (zoals de Praktijkwinkel) die aan hen worden aangeboden, blijven de basis van de Social Hub. 

Onze ambitie voor de Social Hub is: “Voor iedereen een plek”. We zien dit als een belofte, een oproep en uitdaging ineen. 

Andere dorpen

In de kleinere kernen kennen we al vergelijkbare sociale inloop-initiatieven die worden gedraaid door vrijwilligers. Denk aan het Zorginformatiepunt in Hapert, Buurthulp in Netersel, het informatiepunt zorg in Casteren en het Spreekuur WMO Loket van de zorgcoöperatie in Hoogeloon.

Door de Social Hub in het Praktijkhuis een impuls te geven met professionals en ervaringsdeskundigen kunnen deze initiatieven in andere dorpen desgewenst meeliften door kennis, ideeën en ervaringen te delen. De regie hierover blijft bij de initiatiefnemers. 

Kansrijke start voor baby’s

Om babyeen kansrijke start te maken in het leven zijn de eerste 1000 dagen van een baby cruciaal. We willen daarom dat de gemeente inzet op een preventieve en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en voorschoolse-/ onderwijsinstellingen. Zo voorkomen we een valse start voor kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving. 

Naleven van samenleef-regels

Handhaving is vast niet het eerste waar je aan denkt bij een solidair thema als ‘Omkijken naar elkaar’. Als we er echter met elkaar voor willen zorgen dat we prettig kunnen samenleven is het noodzakelijk om ook toe te zien op de naleving van regels en afspraken die gelden voor ons allemaal. Degene die zich hier niet aan houden, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid. Een straf uitdelen is simpel en wat ons betreft slechts symptoom-bestrijding. Een dringend beroep doen op ieders aandeel in een goed functionerende gemeenschap, geeft ruimte en aanleiding tot verbetering. 

Dat vinden we rechtvaardig. 

Onze keuzes:

  • We maken van het Praktijkhuis een Social Hub waarin al het sociale aanbod van de gemeente wordt gevestigd (Sociaal Huis , GGZ informatiepunt, OverKop-Huis voor jongeren, Bestrijden van eenzaamheid, Inburgering, (Kinder)Kleding ruilen en Praktijkwinkel). 

  • We realiseren een OverKop-Huis waar jongeren terecht kunnen en professionele hulp van ervaringsdeskundigen kunnen krijgen zonder indicatie.

  • Dementievriendelijk Netwerk wordt opnieuw leven ingeblazen en gaat weer activiteiten organiseren. 

  • De gemeente zet in op een kansrijke start voor baby’s in samenwerking met verloskundigen, huisartsen en onderwijs.

  • Afspraken die we maken en regels die gelden worden nageleefd. Zo zorgen we ervoor dat we op een prettige manier kunnen samenleven. Degene die zich hier niet aan houden, spreken we stevig aan op hun verantwoordelijkheid.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart