pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Artikelindex

Energie voor een schone toekomst 

De energietransitie komt alleen als we het politiek afdwingen 

De woorden energie en transitie worden terecht aan elkaar gekoppeld. Eén ding is nu wel duidelijk: we moeten het vervuilende energieverbruik dat hoort bij onze welvaart drastisch gaan aanpassen. Deze bal ligt bij de hele mensheid maar vooral ook bij het orgaan dat hen vertegenwoordigt, de politiek. 

De combinatie van een goed functionerende democratie en de zorgplicht van een overheid maakt de politiek de plek om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten en, wanneer nodig, af te dwingen. Ze moeten zorgen dat het economische belang in dienst komt te staan voor het groter doel: in dit geval het behouden van een leefbare aarde in balans met alle menselijke activiteiten. 

Krijg energie van besparen en schoon opwekken 

PRO5 wil de energietransitie zo helder en behapbaar mogelijk maken voor de inwoners van de gemeente Bladel. Dit begint bij zoveel mogelijk besparen, het individueel of gezamenlijk opwekken van schone energie en een slimme waterhuishouding. Wij willen iedereen met een goede intentie ondersteunen en onverschilligheid op dit gebied aanpakken. 

Gratis energiescan voor iedere woning Duurzaam

Net zoals in de Gemeente Eersel willen wij voor Bladel elke woning een gratis energiescan/-advies aanbieden via een professionele partij. Op deze manier krijg je een advies op maat en wordt het steeds beter inzichtelijk wat je thuis allemaal kunt veranderen. 

Houd onze eigen leefomgeving schoon 

Iedereen die met crossmotoren door onze spaarzame natuurgebieden rijdt of zomaar schadelijk restafval verbrandt kan wat ons betreft niet effectief genoeg aangepakt worden. We moeten elkaar hierop ook gewoon aan durven spreken. Sollen met natuurwaarden en gezondheid is niet stoer of vrijgevochten maar gewoon ongewenst gedrag. We zien natuurlijk ook de goede dingen en willen die graag stimuleren! Bijvoorbeeld de ontwikkeling naar het recreëren op E-Choppers als eigentijdse snorfietsen. 

Deelinitiatieven belonen 

Wij zijn fan van de buurt of dorps apps waarin bewoners spullen een tweede kans geven. ‘Circulairder’ kan het bijna niet want de spullen worden minder snel weggegooid omdat wat voor de één in de weg staat, voor de ander weer een uitkomst is. We willen daarom aandacht vanuit de gemeente voor het belonen van deelinitiatieven. Een wijk of een straat die goederen aanschaft voor gezamenlijk gebruik en aan kan tonen dat het gezamenlijk gebruik functioneert, mag door de gemeente beloond worden. 

Inpassen van energie-opwekking door zon en wind 

Wij kiezen ervoor om alle daken van industriële gebouwen vol te plaatsen met zonnepanelen. Alle bouwaanvragen moeten hierop worden getoetst. Mocht het onverhoopt toch niet kunnen dan willen we voor elkaar krijgen dat de energieopwekking ergens anders wordt gedaan. Subsidie op de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame maatregelen voor particulieren blijft bestaan. Bij de inzet van windmolens kijken wij echt kritisch naar het behoud van natuurwaarden en de effecten op de leefomgeving. Wij staan zeer terughoudend tegenover grootschalige zonneweides op landbouwgrond. Voor de circulaire landbouw die we nastreven moeten we juist zuinig zijn op alle gronden. 

Door deze gronden op een goede manier te blijven gebruiken voor verantwoorde voedselproductie, kunnen we ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gronden en versterking van de biodiversiteit. We moeten grootschalige zonneweides op agrarische grond dus voorkomen door boeren een toekomst te bieden om op een duurzame manier hun beroep te blijven uitoefenen. Kleinschalige zonneweide-initiatieven waarbij de direct betrokkenen in de omgeving kiezen voor een verstandige en gedragen plek, is voor ons de manier op dit moment. De opwekking van zonne-energie bij infrastructurele projecten die er toch al liggen (denk aan geluidswal, bermen) moeten eerst benut worden.

zonnepanelen

Drinkwater besparen 

Particulieren krijgen al veel tips over het verantwoord omgaan met water of kunnen door middel van de energiescan in de woning hier nog dieper op ingaan. PRO5 richt zich daarom op het watergebruik van de gemeente zelf en van andere grootverbruikers binnen de gemeente. We sturen aan op het besparen van drinkwater door het gebruik van (rest)stroom, zoals regenwater, waar mogelijk. 

We introduceren daarom het initiatief ‘de Waterbank’ waarbij partijen elkaar hierin vooruit kunnen helpen. Wat is de Waterbank? Partij A doneert zijn wateroverschot aan partij B, die het water ontvangt en gebruikt als alternatief voor grondwater, bijvoorbeeld als spoelwater. Zo geeft de donateur zijn restwater een tweede leven en gaan beide partijen waterverspilling tegen. 

Afval scheiden door iedereen 

Afval scheiden moet voor iedereen gaan gelden. Voor particulieren is dit goed geregeld maar bij scholen of bedrijven is dit nog lang niet vanzelfsprekend. Dit komt vaak niet door slechte intenties van deze instellingen maar het systeem maakt het nog te moeilijk om dit goed te doen. Wij willen bereiken dat scholen en bedrijven ook maximaal afval gaan scheiden, ook daar komt dus geen recyclebaar materiaal meer in de grijze container. Daarom zeggen we: afval scheiden door iedereen! 

De Kempengemeenten zetten in op een gezamenlijk recyclepunt in Hapert. Wij vinden dat een goede zaak en willen ons daarnaast ook inzetten voor het behouden van het mobiel scheidingsstation (MSS) voor particulieren dat maandelijks in alle dorpen van de gemeente geplaatst wordt. 

Boeren voorop zetten - Kraak het systeem, niet de boer! 

Dekoe2 agrarische sector staat voor een grote opgave. Het is een taak van de politiek om deze grote veranderingen eindelijk in goede banen te leiden. Het blijven hangen in een oneindige discussie over grenswaarden van uitstoot, technische oplossingen voor het te veel hebben van mest of het verminderen van de uitstoot van fijnstof of stikstof heeft geen zin. Daar zijn we al tientallen jaren mee bezig zonder het probleem echt op te lossen. 

Sterker nog, de agrariër weet niet meer waar hij of zij van op aan kan omdat de politiek oneindig blijft steggelen tussen twee soorten partijen. Partijen die het historisch gevormde investeringsklimaat van schaalvergroting beschermen en anderzijds de partijen die onze leefomgeving willen beschermen tegen achteruitgang van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit). 

Waar deze partijen elkaar absoluut wel kunnen vinden is in het standpunt dat een boer toekomst moet kunnen hebben in de gemeente Bladel. PRO5 heeft er daarom voor gezorgd dat er onder begeleiding van een deskundige voorzitter een dialoog over de veehouderij onder de titel; ‘Veehouderij in Bladel, het houdt ons bezig!’ heeft plaatsgevonden. Wij zetten dit graag voort in vervolgsessies om te waken dat eventuele meningsverschillen op dit belangrijke thema weer gaan leiden tot ‘hakken-in-het zand’ politiek. PRO5 maakt de keuze om in ieder geval niet door te gaan met het vergroten van individuele bedrijven door het blijven toestaan van extra kostbare potdichte stallen in ruil voor het kunnen houden van meer dieren. Daarmee wordt een boerenbedrijf een voorrecht voor alleen de allergrootsten. Wij blijven het systeem van intensieve veehouderij afwijzen. 

Het omzetten van intensieve veehouderijen naar extensieve veehouderij komt ook meer en meer vanuit de agrarische ondernemers zelf: “Help ons op weg naar een landbouw waarbij we dieren waardig kunnen huisvesten en waarbij er ook een kringloop ontstaat met de lucht, de gronden en het water om ons heen”. Bij deze overgang horen ook financiële middelen om de boeren te helpen de ommekeer te kunnen maken. PRO5 beseft dat het beleid voor een groot deel provinciaal of landelijk beleid is. Dat is voor ons geen reden om ons hierbij neer te leggen! De gemeente heeft wel degelijk invloed op de keuzes die boeren toekomstgericht kunnen maken. 

Geef dieren de ruimte en de agrariërs lucht 

Er is een groeiende behoefte bij consumenten om te weten waar hun eten vandaan komt. De agrarische sector zelf, toeleveranciers en supermarkten zetten tegenwoordig volop in op een verantwoord stukje vlees waar boer en dier beter van kunnen leven. Voor deze overgang, samen met het meer waarderen en toepassen van vegetarisch en veganistisch eten zijn we als consument allang klaar. 

Een veehouderij van de toekomst moet veel dichter bij de natuur en de biologie van het leven komen te staan. Door dieren meer ruimte te geven om hun natuurlijke gedrag te vertonen komen er minder dieren per stal waardoor het leefmilieu in de stallen draaglijker wordt voor deze dieren. De hoge uitstoot en het mestoverschot wordt door deze ontwikkeling ook teruggedrongen. Als we eerst de juiste voorwaarden aan dierenwelzijn stellen en daarna bij knelpunten ons gaan richten op innovatie en techniek dan doen we zaken in de juiste volgorde. Daarbij staat gezondheid voorop. 

Keurmerken 

Als je je ogen de kost geeft in de supermarkt dan zie je al heel veel producten die hoopvolle keurmerken dragen. Neem het biologische keurmerk maar ook het ‘Beter Leven keurmerk’ voor vlees en ‘on the way to planet proof’ voor groenten en vleesproducten. Boeren die duurzaam investeren worden in een aantal gevallen extra beloond door bekende voedselproducenten. 

Volgens ons is de consument echt niet blind voor deze noodzakelijke veranderingen. De consument de schuld geven dat er nog goedkoop vlees in de supermarkt moet liggen is wat PRO5 betreft echt een argument dat alleen leidt tot stilstand. Neem de consument bij de hand en geef een krachtige impuls aan het alternatief dat volop in ontwikkeling is. De boeren verdienen een toekomst en de consument gaat daar vanzelf in mee. PRO5 wil daarom veehouders in de gemeente Bladel belonen die de stap naar biologisch, beter leven vlees of bijvoorbeeld het keurmerk ‘On our way to planet proof’ maken. De gemeente kan subsidies verstrekken, procesbegeleiding aanbieden en Provinciale regelingen inzetten. 

De politiek moet de regie nemen en dat moet aan de voorkant gebeuren, op het moment dat boerenbedrijven zich willen ontwikkelen. PRO5 wil dat we hiervoor een Agrocoach aanstellen die bedrijven kan begeleiden naar kringlooplandbouw, bijvoorbeeld in relatie tot bestemmingsplannen en financiering. Hiermee helpen we de boer in deze transitie, in plaats van ze maar te blijven drukken in een model van potdichte stallen met meer dieren onder een geavanceerde afzuigkap. 

Kringlooplandbouw 

In de Europese ‘Green Deal’ staat als streven voor 2030 om 25% aan biologische landbouw te realiseren. PRO5 wil dat we hierin als Bladel voorop gaan lopen! Wat zou het mooi zijn als we bijvoorbeeld in plaats van het uitkopen van veehouderijen met overheidsgeld, dit geld besteden aan het toekomstbestendig maken van bedrijven die hun nek uitsteken voor de kringlooplandbouw. Wij willen dat deze boeren bovenaan de investeringsagenda komen te staan en dat de advisering en besluitvorming vanuit de gemeente hierop gericht is. We willen niet alleen dat de boeren een draai maken maar ook dat de voedselvoorziening deze draai maakt. 

Kringlooplandbouw is bijvoorbeeld niet gebaat bij het vergroten van een bedrijf van 2000 naar 7500 varkens. Helaas worden deze aanvragen door het college van B&W van de gemeente Bladel nu gewoon goedgekeurd omdat het voldoet aan de huidige regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. PRO5 heeft daar afwijzend en onder protest op gereageerd. Deze bevoegdheid moet terug naar de raad. Wij vinden dat de gemeenteraad zich moet kunnen uitspreken en beslissen over uitbreiding van intensieve veehouderij. 

Bomen over klimaat 

PRO5 vindt dat de gemeente veel meer bomen moet gaan planten en dat bij gedwongen kap de compensatie minimaal verdubbeld wordt. Binnen de bebouwde kom bomen kappen betekent ook bomen planten binnen dezelfde bebouwde kom. Voldoende groen en gezonde grond wordt bij elk plan vanuit de gemeente als prioriteit gesteld. 

Het uitgangspunt moet zijn dat elke verandering, zoals ontwikkelingen van de openbare ruimte en bij nieuwbouwplannen een winst oplevert voor de energiehuishouding, het klimaat en de biodiversiteit. Als we dit consequent invoeren dan wordt het een positief automatisme dat niet meer ter discussie staat. Voor ons bestaat er geen twijfel over het belang van schone lucht, meer bodemrijkdom en het herstellen van de natuur en biodiversiteit. 

Onze keuzes: 

  • Afval scheiden geldt voor iedereen! We maken hierover afspraken met ondernemersverenigingen en scholen. 
  • Energiescan voor iedere woning gratis mogelijk maken. 
  • Elk plan in de openbare ruimte, wat via de gemeente gerealiseerd wordt krijgt een energie-, klimaat- en biodiversiteit toets. 
  • We belonen deelinitiatieven (gemeenschappelijk gebruik van goederen of diensten) van inwoners. 
  • We bieden met de Waterbank grootverbruikers van water de kans om drinkwater te besparen. 
  • Behouden van reguliere aanwezigheid mobiel scheidingsstation (MSS) voor particulieren per dorp. 
  • Binnen de bebouwde kom bomen kappen betekent ook evenveel bomen planten binnen dezelfde bebouwde kom. 
  • Aanstellen van een agrocoach die bedrijven begeleid naar kringlooplandbouw want minder uitstoot per bedrijf is niet alleen haalbaar door schaalvergroting. 
  • Ontwikkeling van agrarische bedrijven naar cyclische landbouw wordt gestimuleerd onder de voorwaarden van een aangetoond goed keurmerk (zoals ‘Beter Leven’ of ‘On the way to planet proof’).  

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart