pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Artikelindex

Ontmoeting brengt verbinding 

Ontmoetingen faciliteren 

Als sociale partij hebben we ontmoetingen tussen mensen uiteraard hoog in het vaandel staan. Waar men samenwerkt, in gesprek gaat, of juist ontspant ontstaan de mooiste verbindingen tussen mensen en ideeën. 

Als lokale politiek moeten we daarom gebruik maken van de waardevolle ontmoetingen die worden georganiseerd, waarbij actief wordt meegedacht over onze gemeente. We denken hierbij aan dorpsraden, belangenverenigingen, inwoner-initiatieven en verenigingen. Zelfs als we van mening verschillen of een andere overtuiging hebben is het zinvol om goed naar anderen te luisteren en onze eigen opvatting hieraan te toetsen. 

Door de gemeente wordt goed voorzien in ontmoetingsplekken. Denk hierbij aan de verschillende gemeenschapshuizen, Multi Functionele Accomodaties (MFA’s) en sportparken. Toch constateren we dat deze plekken voornamelijk zijn ingericht op mensen die al een netwerk om zich heen hebben opgebouwd. 

Ontmoetings-drempel verlagen

samenDegene die lid zijn van een club of vereniging weten de weg goed te vinden. Daarom is het onze taak om voorzieningen zo in te richten dat iedereen zich uitgenodigd én welkom voelt. Een vrije inloopfunctie voor mensen die sporadisch zin hebben in een praatje, of die met een vraag zitten. Onafhankelijk van lidmaatschap of wekelijkse verplichtingen. Onze plannen hiervoor lees je bij ‘ Sociaal Station Bladel’ in het hoofdstuk: Omkijken naar elkaar. 

Verenigingsleven moet met de tijd mee 

Het verenigingsleven staat in algemene zin voor een grote uitdaging. Bestuurs- en organisatorische functies zijn vaak moeilijk in te vullen en veel werk komt steeds bij dezelfde mensen terecht. Om ervoor te zorgen dat verenigingen en hun belangrijke ontmoetingsfunctie blijven bestaan, is een nieuwe gemeentelijke aanpak nodig. 

Niet langer moeten we alleen subsidiëren om voor continuïteit te zorgen, maar als gemeente gaan we verenigingen bij elkaar brengen en inspireren om vernieuwende keuzes te maken. Zodat de uitdaging niet is om - met minder mensen - in stand te houden wat er altijd was, maar juist te ontdekken welke activiteiten ervoor kunnen zorgen dat mensen en passies weer opnieuw bij elkaar komen. 

Als vanzelf zullen de positieve effecten van de hernieuwde aanpak haar vruchten afwerpen. Want als het (nieuwe) mensen enthousiasmeert om bijvoorbeeld weer in beweging te komen op het sportpark, of zichzelf artistiek te uiten op wat voor manier dan ook is het effect direct zichtbaar. Er zijn van zulke vernieuwende verenigingen, ook in onze gemeente, al tal van goede voorbeelden zoals bijvoorbeeld de (beach)volleyballers op het parkeerterrein van V.V. Bladella. 

Sportieve ontmoetingen 

Samen bewegen geeft een extra dimensie aan ontmoeten en geeft naast plezier ook nog fysieke voordelen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die mogelijkheden zoekt om te bewegen, hiervoor de ruimte wordt geboden. 

Multifunctioneel gebruik

We zien een ontwikkeling van initiatief nemers die van gemeentelijke sportparken een ‘Activiteitenpark’ willen maken. In Netersel en Casteren neemt dit al concrete en uitvoerbare vormen aan. In Netersel is de omvorming van het sportpark naar activiteitenpark al begonnen met de komst van ‘Activiteitenschuur de Muilerij’. We vinden het heel goed dat met het plaatsen van een nishut deze ontwikkeling verder wordt uitgebouwd. 

In Casteren zien we het initiatief om een bouwschuur te plaatsen ook steeds meer vorm en inhoud krijgen. Wij juichen dit soort ontwikkelingen ontzettend toe en vinden dat de gemeente daarin een versnellende en ondersteunende rol moet vervullen. Het multifunctionele gebruik van gemeentelijke voorzieningen is een waardevolle stap zodat uiteenlopende verenigingen, kindervakantieweken, evenementen, en activiteiten een plaats kan worden geboden. Als we hier in alle dorpen invulling aan geven dan vormt zich per dorp een divers aanbod aan accommodaties. Dit komt de leefbaarheid ten goede! 

Toekomstplan sport-/activiteitenpark per dorp 

PRO5 wil daarom dat er per dorp, samen met de huidige en beoogde gebruikers, 

een toekomstplan wordt opgesteld waarin de gewenste ontwikkeling van het sportpark wordt verwoord en de aanpak hiervan wordt gepland. 

Op die manier kan de gemeente, in afstemming met de gebruikers, zorgen voor sportparken die aan de wensen van inwoners voldoen. In het toekomstplan van De Lemelvelden in Hapert moet bijvoorbeeld de wens van VV Hapert om een kunstgrasveld aan te leggen uiteraard onderdeel zijn van dit toekomstplan. 

masker

Culturele ontmoetingen 

Kunst, cultuur en muziek maken het leven mooi. Ze vergroten de waarde van het leven en geven ontmoetingen een extra betekenis. Een creatieve of artistieke uiting kan worden ervaren als een positieve beleving om te delen met familie of vrienden. Met kunst, cultuur en muziek kunnen mooie herinneringen worden opgehaald of de toekomst worden besproken. Op een aantal fronten kan de cultuurbeleving in onze gemeente nog verbeteren. 

Subsidie muzikale en culturele vorming hervormen 

Om muzikale en culturele vorming voor alle jongeren beschikbaar te maken, moet de subsidieregeling worden aangepast. Wij willen dat ouders niet eerst het volledige opleidingsbedrag hoeven voor te schieten. 

Het voorschieten van een bedrag tot enkele honderden euro’s is niet voor iedereen haalbaar. Het voorstel van de gemeentelijke muziekverenigingen om de betalingssystematiek te veranderen juichen we enorm toe, omdat op die manier ook degene met een kleine beurs er gebruik van kunnen maken. 

Kunst- en cultuurcoach aanstellen 

Cultuurbeleving is wat ons betreft breder dan de toneel- en muziekgezelschappen die onze gemeente al rijk is. De vele kunstenaars die onze gemeente rijk is zouden veel meer op de voorgrond mogen treden. Daarom zet PRO5 in op een ‘Kunst- en Cultuurcoach’, die zich niet enkel richt op jongeren maar juist ook de verbinding stimuleert tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. 

We denken bijvoorbeeld aan projecten zoals dansen met Parkinsonpatiënten, muziek maken met dementerenden, kunstprojecten met GGZ-cliënten of de organisatie van muziek- en theateroptredens in instellingen en tehuizen voor ouderen. We zien hierbij ook een samenwerking met bibliotheek de Kempen. De huidige vorm van cultuurcoaching, die veel samenwerkt met scholen blijft bestaan. 

hapertse molen

Hapertse Molen 

Als PRO5 zien we de cultuurhistorische waarde van de Graanmolen in Hapert en hechten groot belang aan dit gemeentelijke erfgoed. De inzet en leerzame activiteiten die door de molenaars geboden worden zorgen ervoor dat de molen tot leven komt en zijn een absolute meerwaarde op het belangrijke behoud van de molen. 

Het verzoek dat zij doen voor een fatsoenlijke overdekte ontvangstruimte met sanitaire voorziening vinden wij geheel passend. De gemeente zou de bouw hiervan voor haar rekening moeten nemen.

Onze keuzes: 

  • We breiden verenigingsondersteuning uit: ‘out-of-the-box’ oplossingen en verbindingen. 
  • We stellen per dorp een integraal plan op voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het sportpark. 
  • Subsidie op muzikale en culturele vorming wordt anders uitbetaald zodat voorschot van ouders niet meer nodig is. 
  • We stellen een ‘Kunst-en Cultuurcoach’ aan die zich richt op wisselwerking van kunst en cultuur met zorg en welzijn. 
  • We stimuleren projecten waarbij kwetsbare mensen of mensen met een beperking of chronische ziekte in contact worden gebracht met kunst en cultuur. 
  • We bouwen een overdekte ontvangstruimte met sanitaire voorziening bij de Hapertse molen. 

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart