pro5 groepsfoto

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Artikelindex

Een veilige en groene leefomgeving 

Biodiversiteit in balans 

Onze ruimte is beperkt. We zetten ons in om onze leefomgeving in balans te krijgen en te houden. Bij het zoeken van die balans vinden we de groene kwaliteit van onze dorpen, de biodiversiteit en de toekomst van onze aarde veel belangrijker dan zoveel mogelijk verdienen. 

Maatschappelijke waarden, zoals het belang van landschap en groen moeten daarom als een rode draad door onze lokale Omgevingsvisie gaan lopen. Denk aan het herstellen van de ecologische waarde van onze landschappen en natuur door landschapsreconstructies, het vergroten van de biodiversiteit, het beschermen van dierenwelzijn en tegengaan van verdroging. 

Zo bieden we bijvoorbeeld vogels, vlinders, bijen en andere insecten blijvend een vruchtbare omgeving, maar ook voor alle menselijke en bedrijfsmatige activiteiten moet ruimte zijn om in Bladel te genieten, te ontwikkelen, te innoveren en te ondernemen. De groene uitstraling van het dorp Bladel wordt door de initiatieven zoals bij de Groene Long sterk verbeterd. Voor andere dorpen geldt ook dat groen zoveel als mogelijk behouden moet blijven om de dorpse uitstraling te behouden. 

egyptische_poort.jpg

Ontwikkeling Egyptische Poort 

Bij de langverwachte invulling van de Egyptische Poort zullen we als PRO5 ook blijven aansturen op een mooie plaats om te kunnen recreëren en te verblijven in een groene omgeving. Een zwemvijver en (binnen)zwembad horen daar wat ons betreft echt bij. 

PRO5 is voorstander om van het zwemwater een gemeentelijke voorziening te maken en de financiële organisatie hiervan in eigen beheer te houden. Zo voorkomen we dat een ondernemer met de winst gaat lopen, terwijl de gemeente achteraf de risico’s draagt. 

Op die manier kunnen we ook heel eenvoudig subsidie voor zwemlessen aanbieden als onderdeel van de minimaregelingen. 

Verkeersveiligheid op orde 

In de inrichting van onze leefomgeving kijken we ook kritisch naar de plaats en rol van verkeer. We sturen erop aan dat wegen, voet- en fietspaden zo worden ingericht dat veiligheid voorop staat en iedereen wordt uitgenodigd om wat vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. Daarom wordt van de Sniederslaan in Bladel (van markt tot Blokker) een veilig en autovrij winkelgebied gemaakt. 

Ook bij de verbetering van de N284 zorgen we dat fietsers letterlijk ruim baan krijgen. We kiezen voor een vrijliggend fietspad, naast de provinciale weg aan de kant van het dorp. Gevaarlijke locaties die moeten worden aangepakt krijgen extra aandacht. We denken hierbij uiteraard aan de kruising bij ‘Van Mossel’ in Hapert maar ook aan het kruispunt van de N284 en ‘De Uitgang’. 

Wegen aanpakken 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen moet een aantal wegen worden aangepakt zodat de weggebruiker niet langer verleid wordt om te hard te rijden. Dit geldt onder andere voor: 

 • Broekenseind en de Heuvel (Hoogeloon) 
 • Burgemeester van Woenseldreef (Hapert/ Hoogeloon) 
 • De Wagenbroeken, in het bijzonder vanwege de toegang tot het sportpark. (Casteren) 
 • Westelbeersedijk (Casteren) 
 • Fons van der Heijdenstraat (Netersel) 
 • Latestraat (Netersel) 

Als we wegen aanpakken doen we dit met oog voor behoud van eventuele cultuurhistorische waarde. 

Digitale snelheidsmeter 

In ieder dorp stellen we een digitale snelheidsmeter beschikbaar. In de dorpen wordt opgemerkt dat er minder hard wordt gereden als de meter ergens hangt. Dit vergroot de bewustwording van gevaren door snelheid bij automobilisten. 

Dorpsraden kunnen zelf beslissen op welke locaties de meter wordt ingezet. Hen wordt ook gevraagd om verkeersveiligheid te blijven agenderen en met mogelijke oplossingen te komen. 

Nieuwe trends 

Om in de toekomst de mobiliteit van onze inwoners goed te kunnen blijven regelen zetten we in op laadpalen voor elektrische auto’s en voorzieningen voor deelauto’s. 

Deelauto’s krijgen meer draagvlak en maken ook haar intrede in kleiner dorpen. PRO5 wil dat we dit als gemeente stimuleren waar mogelijk. Voorloper van deze nieuwe vorm van gezamenlijk gebruik is het Casters Vervoer, wat we ontzettend blijven toejuichen. 

Industrieterreinen verduurzamen 

Industrieterreinen zoals de Sleutel en het Kempisch Bedrijven Park (KBP) zijn volop in ontwikkeling. Als gemeente moeten we de ondernemers uitdagen en faciliteren om in het komende decennium de meest duurzame keuzes te maken, zowel voor hun huisvesting als in de bedrijfsvoering. Schaalvergroting of uitbreiding zou ondergeschikt moeten worden aan innovatie en doorontwikkeling. Om die reden zien wij op dit moment geen noodzaak voor de komst van een tweede KBP in onze gemeente. Op die manier willen we als gemeente een voorloper worden in duurzaam ondernemen. 

Voorwaarden bij Woningbouwontwikkelingen zonhuissmal.jpg

Er is een flink aantal te ontwikkelen locaties zoals: Den Tref, Het Palet, Den Herd, de Posthof en de Lange Trekken. Wij zullen steeds toewerken naar een plan waarbij groen en bebouwing op een passende wijze in balans zijn. We geloven dat we op die manier het beste verblijfsklimaat voor onze (toekomstige) inwoners kunnen realiseren. 

Bij bestaande woningbouw helpt ‘Blauwgroen Bladel’ ons om alle tuinen, daken en balkons in onze gemeente te vergroenen. Zo worden al onze dorpen regen- en hittebestendig. 

Veiligheid 

Het gevoel van veiligheid is belangrijk om een aangename leefomgeving te vormen. Het ontbreken ervan heeft impact op iedereen die er mee te maken heeft. 

Bladel Centrum 

In het najaar van 2021 zagen we een opleving van gevoel van onveiligheid in het centrum van Bladel. Hier is door o.a. de politie adequaat op gereageerd. Wij zijn groot voorstander van consequente handhaving en bijsturing waar mogelijk. Onze inzet in preventieve benadering van jongeren, zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Omkijken naar elkaar’ draagt voor de langere termijn bij aan een oplossing en aan preventie. 

Biezengoren 

De Biezengoren in Casteren is op dit moment, naast een mooie wandelstraat in het buitengebied, ook een afgelegen en dus uitnodigende plek voor criminaliteit ( (drugs)afvaldumpingen, drugsgerelateerde handelingen). Ook vindt er illegaal motorcrossen plaats. Op korte termijn willen wij het doorgaand verkeer in de straat blokkeren om zo niet twéé vluchtwegen voor snelverkeer meer te hebben. 

Op de langere termijn willen wij het gebied bij Biezengoren (incl. natuurgebied ‘de Grijze Steen’ en het heringerichte beekdal van de Groote Beerze) upgraden tot Natuurpoort en aan laten sluiten op het wandel- en fietsnetwerk in de omgeving. Hiermee worden inwoners verleid de natuur in te gaan en wordt het gebied ook minder aantrekkelijk voor criminele activiteiten.

Ontwikkelingen leefomgeving Hapert 

Het centrum in Hapert is de komende jaren volop in ontwikkeling. Door de bouw van de MFA, de locaties (Palet en Den Tref) waar ruimte vrijkomt voor woningbouw en het sluiten van een aantal horecazaken, zien we dat er veel gaat gebeuren aan de inrichting van het centrum. 

Verkeerscirculatieplan 

In het centrum van Hapert is het al jaren noodzakelijk dat er een goed ‘ Verkeerscirculatieplan’ wordt opgesteld. Dit plan moet duidelijk maken hoe fietsers, voetgangers en auto’s zich in de toekomst zo veilig en snel mogelijk door het dorp bewegen. Wij willen dat dit plan er zo snel mogelijk komt, met inspraak van de mensen uit Hapert. Op deze wijze kan het worden afgestemd op alle ontwikkelingen. Zo wordt de mobiliteit en veiligheid in en rond het centrum verbeterd. 

Eco-Zone ‘de Groene Ader’ 

We ondersteunen het leefbaarheidsinitiatief van inwoners in Hapert en Dalem voor Eco-zone ‘De Groene Ader’, langs de A67. Er ligt een duidelijk voorstel, een haalbaarheidsstudie en een eerste kostenraming voor dit plan dat op belangrijke punten bijdraagt aan de omgeving: luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna, waterhuishouding, natuurrecreatie, beeldkwaliteit en duurzame energie. In goed overleg met de initiatiefnemers en belanghebbenden gaan we de plannen afronden en realiseren.

groenelong.jpg

Onze keuzes:

 • Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op. 
 • Het zwembad en de zwemvijver op de Egyptische Poort worden gemeentelijk eigendom. 
 • We voeren een subsidie in voor zwemlessen voor minima. 
 • Ieder dorp krijgt een digitale snelheidsmeter die naar behoefte kan worden ingezet. 
 • Er komt op korte termijn een verkeerscirculatieplan voor het dorp Hapert. 
 • We realiseren de Eco-Zone ‘de Groene Ader’ langs de A67. 
 • We maken van de Sniederslaan (van markt tot Blokker) een veilig en autovrij winkelgebied. 
 • We blokkeren het doorgaande snelverkeer in de Biezengoren in Casteren en onderzoeken de aansluiting van het gebied op het Natuurpoort netwerk. Een nieuwe permanente, uitgepijlde mountainbikeroute past hier ook bij. 
 • We zien op dit moment geen noodzaak voor een tweede Kempisch Bedrijven Park. 
 • Gevestigde ondernemers (op industrieterreinen) dagen we uit om te verduurzamen. 

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart